Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12406
Title: Narodziny cyborgizacji. Nowa eugenika, transhumanizm i zmierzch edukacji
Other Titles: The birth of cyborgization. New eugenics, transhumanism and the dawn of education
Authors: Klichowski, Michał
Keywords: Cyborg Theory
History Of Eugenics
Philosophy of Education
Cyborg Science
Transhumanism
Genetic Engineering
Cyborgs
Teoria cyborgów
Historia eugeniki
Filozofia edukacji
Nauka o cyborgach
Transhumanizm
Inżynieria genetyczna
Cyborgi
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Abstract: Jaka jest genealogia idei cyborgizacji? W jakim stopniu cyborgizowany jest współczesny człowiek? Czy narodzinom cyborgizacji towarzyszą przemiany sposobu postrzegania edukacji? Książka jest próbą odpowiedzi na te pytania. Postawiono w niej tezę, iż cyborgizacja jest ideową hybrydą nowej eugeniki i transhumanizmu oraz, że genealogicznie sięga eugeniki. Ukazuje ona, że narodzinom cyborgizacji towarzyszy konstrukcja idei zmierzchu edukacji, czyli idei zbyteczności – tradycyjnie ujmowanej – edukacji w technoświecie. Zmierzch edukacji to pewna regularność myślenia o roli edukacji w technoprogresie człowieka, to pewien porządek w spoglądaniu na przyszłość relacji człowiek-edukacja. Regularność ta (czy ów porządek) ukazuje są nam z rzadka explicite, najczęściej implicite. Explicite w tym sensie, że w tekstach z zakresu systemów nowej eugeniki i transhumanizmu mówi się czasami wprost o tym, że pewne działania techniczne zastępują edukację, że są od niej efektywniejsze. Implicite natomiast w tym znaczeniu, że w tekstach tych przedstawia się szczegółowe strategie stymulowania progresu człowieka, zupełnie z pominięciem oddziaływań edukacyjnych – wszelkie typy stymulatorów mają tu wyłącznie naturę techniczną.
What is the genealogy of the idea of cyborgization? To what extent is the contemporary man cyborgized? Is the birth of cyborgization accompanied with changes in the perception of education? The book is an attempt at replying these questions. A thesis is posed about cyborgization being an ideological hybrid of new eugenics and transhumanism, and that it reaches eugenics genealogically. It shows that the birth of cyborgization is accompanied with a concept of the dawn of education, or the idea of superfluity, from a traditional perspective, of education in the technoworld. The dawn of education is a sort of regularity in thinking about the role of education in the technoprogress of the man; it is a sort of order in viewing the future of the relations between the man and education. This regularity, or this order, is rarely explicit; most often it is implicit. It is explicit in the sense that texts on the systems of new eugenics and transhumanism sometimes talk directly about the fact that some technological activities replace education, and are more effective. On the other hand, it is implicit in the sense that these texts present detailed strategies for the stimulation of human progress, omitting educational effects completely; all stimulus types are exclusively of technological nature.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12406
ISBN: 978-83-232-2733-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
narodziny_cyborgizacji.pdf2.05 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.