Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12438
Title: Odmiany prospołeczności - studium wolontariuszy akcyjnych w Polsce
Authors: Basińska, Anita
Jeran, Agnieszka
Keywords: wolontariat
zachowania prospołeczne
motywacja
korzyści
volunteering
prosocial behaviours
motivation
benefits
Issue Date: 2014
Publisher: Mage.pl
Citation: Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 3 s. 14-25
Abstract: Współcześnie wolontariat definiowany jest jako bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, które wykracza poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Interesującą kwestią jest dlaczego ludzie angażują się w wolontariat. Jednym z wyjaśnień może być teoria prospołecznych zachowań Reykowskiego. Analiza motywacji wolontariuszy pokazuje, że ich zachowania są prospołeczne, jednak nie są to czynności altruistyczne, lecz pomocne i kooperacyjne. Wolontariat jest postrzegany jako inwestycja oraz wzajemna wymiana. Można powiedzieć, że altruizm nie jest najważniejszym powodem angażowania się na wielkich imprezach. Jest to istotna informacja dla organizacji angażujących wolontariuszy.
Volunteering is defined as voluntary and unpaid activity, that exceed friend, family and colleague commitments. It is interesting why people involve in volunteering and what motives they have. One can explain volunteer activity based on Reykowski`s theory of prosocial behaviours. Analysis of volunteer motivation shows that their behaviours are prosocial. Volunteering is perceived as investment or mutual exchange. Their prosocial behaviours are aid and cooperative, not altruistic. One can say altruism is not most important reason for being volunteers at mega events (short-term, episodic volunteering). It is essential information for organizations which engage volunteers.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12438
ISSN: 2084-0403
Appears in Collections:Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Basińska_Jeran_Odmiany prospołeczności - studium wolontariuszy akcyjnych w Polsce.pdf385.53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.