Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12482
Title: Funkcjonowanie rodzin rozłączonych z powodu migracji zarobkowej rodziców
Other Titles: The functioning of families separated due to labour migration of one of the parents
Authors: Wallentin, Anna
Advisor: Muszyńska, Ewa. Promotor
Keywords: Rodzina rozłączona
Divided family
Migracja zarobkowa
Labour migration
Funkcje rodziny
Family functions
Rozłąka
Separation
Issue Date: 8-Jan-2015
Abstract: Przedmiotem podjętych w pracy analiz teoretycznych i badań empirycznych było funkcjonowanie rodzin rozłączonych z powodu migracji zarobkowej rodziców. Celem pracy nie było pokazanie migracji jako zjawiska pozytywnego, ani negatywnego; chodziło o przedstawienie szans oraz zagrożeń dla rodzin tymczasowo w jej wyniku rozłączonych. W badanych rodzinach rozłączonych uwagę skupiono na realizacji w nich czterech funkcji: ekonomicznej, usługowo-opiekuńczej, emocjonalno-ekspresyjnej, socjalizacyjno-wychowawczej, które wybrano spośród szeregu innych przyjmując, że są one podstawowe dla warunków życia i rozwoju dzieci oraz młodzieży. Postanowiono: dokonać opisu realizacji tychże funkcji w rodzinach rozłączonych, wskazać na ewentualne zmiany, jak i na ewentualne trudności, które mogą pojawić się w ich realizacji oraz na sposoby zmagania się z tymi trudnościami. Ponadto zakładając, że funkcjonowanie rodziny rozłączonej zależy od czasu trwania migracji rodziców, postanowiono również badać ten związek. Zagraniczne wyjazdy zarobkowe są najczęściej strategią skierowaną na radzenie sobie z niesatysfakcjonującą sytuacją finansową. Znalazło to potwierdzenie w przeprowadzonych badaniach, bowiem zdecydowana większość biorących w nich udział rodzin zauważyła poprawę swej sytuacji finansowej, odkąd jeden z rodziców rozpoczął pracę za granicą. Okazuje się, że migracja zarobkowa nie musi jednak wcale wiązać się ze zmianami na innych płaszczyznach życia rodzinnego. Przykładem tego są wyniki odnoszące się do realizacji pozostałych funkcji, co akurat w tym przypadku może mieć związek z matrycentrycznym profilem badanych rodzin.
The subject of both theoretical analysis and empirical research of the thesis is the functioning of families separated from one of the parents due to labour migration. The aim was not to show the phenomenon of migration as something positive or negative; it was rather to present opportunities and threats to families temporarily divided by labour migration. The attention is focused on the realization of four functions of family: economic function, service and care function, emotional and expressive function as well as the socializing and educational function, which were selected from a number of others by assuming that they are central for the living conditions and growth of children and youth. It has been decided to describe the realization of the abovementioned functions in divided families, to point out changes as well as potential difficulties that may arise during their realization and ways of dealing with these difficulties. Furthermore, assuming that the functioning of a divided family depends on the duration of migration it has also been decided to explore this relationship. Labour migration of one of the parents usually is a strategy to make a better living. This could be also confirmed by this study because the majority of evaluated families noticed an improvement in their family's financial situation since one of the parents started working abroad. However, it turns out that migration is not automatically to be associated with changes in other areas of family life. The results related to the implementation of the other functions of family are good examples of that, which in this case may be related to the mother orientated profile of the surveyed families.
Description: Wydział Studiów Edukacyjnych
URI: http://hdl.handle.net/10593/12482
Appears in Collections:Doktoraty (WSE)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praca doktorska Anna Wallentin.pdf
  Restricted Access
2.93 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.