Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12553
Title: Formy i metody edukacji leśnej w kształtowaniu wiedzy uczniów
Other Titles: The role of forms and methods of forestry education in students' awareness
Authors: Ziemkowska, Joanna
Advisor: Kameduła, Eugeniusz. Promotor
Keywords: edukacja ekologiczna
environmental education
edukacja leśna
forest education
zajęcia pozalekcyjne
extracurricular activities
Issue Date: 16-Jan-2015
Abstract: Lasy Państwowe realizują politykę zrównoważonego rozwoju. W działalności lasów wyodrębnia się trzy funkcje: ekologiczne, produkcyjne i społeczne. W ramach funkcji społecznych prowadzona jest edukacja leśna. Podjęta problematyka badawcza odnosi się do efektywności działań edukacyjnych jednostek Lasów Państwowych. W pracy przedstawiono uwarunkowania historyczne i globalne edukacji leśnej, na podstawie wybranych krajów. Celem badań jest określenie na drodze empirycznego poznania czy i w jakim stopniu formy zajęć edukacyjnych proponowane przez Lasy Państwowe wywierają wpływ na zmiany w wiedzy ogólnej uczniów oraz na jej strukturalizację. Badania prowadzone były na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, w Nadleśnictwie Babki. Badaniami eksperymentalnymi objęto uczniów klas piątych szkół podstawowych. Uzyskane rezultaty analizowano w odniesieniu do wiedzy przyrodniczej, historycznej, o języku ojczystym, o sztuce. Podczas zajęć na ścieżce przyrodniczej uczniowie poddani byli obserwacji. Przeprowadzono też wywiady z nauczycielami. Zgromadzony materiał badawczy przedstawiono w czterech rozdziałach odpowiadającym problemom szczegółowym. Dane empiryczne poddano analizie i interpretacji. Praca opatrzona jest wstępem i zakończeniem zawierającym wnioski i postulaty wysunięte na podstawie badań.
The State Forests implement the policy of sustainable development. It manages three major functions: ecological, productive and social. The social function of forests concentrates on education. The research paper refers to the effectiveness of educational activities carried out by different units of State Forests. Both the historical perspective and global determinants in selected countries were discussed in the research. The aim of the research is to determine through empirical cognition if and to what extent educational activities offered by the State Forests have an impact on general knowledge of students. The survey was conducted in the land of Regional Directorate of State Forests in Poznan, in Babki Forest District. Fifth-grade students became subjects of experimental activities. All obtained data were analyzed with reference to scientific and historic knowledge as well as to native language and art. During the activities on educational paths the students were thoroughly observed. In addition teachers were interviewed. Collected data and research materials are presented in four chapters dealing with particular problems. Empirical data were analyzed and interpreted. The research paper is provided with introduction and conclusions parts containing outcomes and further proposals drawn from the research.
Description: Wydział Studiów Edukacyjnych: Katedra Dydaktyki
URI: http://hdl.handle.net/10593/12553
Appears in Collections:Doktoraty (WSE)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Joanna Ziemkowska Praca doktorska.pdf
  Restricted Access
1.68 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.