Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12573
Title: O "rodzeniu się" macierzyństwa
Authors: Włodarczyk, Ewa
Keywords: macierzyństwo
ciąża
okres prenatalny
motherhood
pregnancy
prenatal period
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
Citation: W: J. Deręgowska, M. Majorczyk (red.), Konteksty współczesnego macierzyństwa. Perspektywa młodych naukowców, Poznań 2012, s. 101 - 127
Abstract: Jak wynika z analizy literatury, sporo już uwagi poświęcono relacji „matka – dziecko” i systemowi wzajemnych powiązań między nimi, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i badawczym, zawsze silnie podkreślając znaczenie tego związku dla rozwoju dziecka. Ta relacja ma szczególny charakter, gdyż może nawiązać się jeszcze przed narodzeniem dziecka. Dziecko od swoich pierwszych dni istnienia żyje przecież w matce i z matką. Choć są dwiema odrębnymi istotami, stanowią w pewnym sensie fizyczną i emocjonalną jedność, wzajemnie na siebie oddziałując. Interakcja między matką a dzieckiem stanowi więc układ sprzężenia zwrotnego. Trzeba przy tym uwzględniać fakt, że obie te składowe mogą ulegać zmianom pod wpływem różnych czynników, także czynników generujących i wzmacniających negatywne nastawienie wobec dziecka i okresu ciąży, związanych wyłącznie bądź z kobietą bądź z dzieckiem, ale w konsekwencji – z ta diadą. Macierzyństwo w swej fazie prenatalnej traktować należy jako szczególne, bowiem - jak zauważyła A. Maciarz - jakość macierzyństwa, którego doświadcza dziecko od pierwszych dni swojego życia aż do dorosłości warunkuje w znacznej mierze to, jakim się staje ono człowiekiem.
The analysis of literature presents a lot of attention to the relationship, "the mother – the child" and to the system of interrelationships between them, both in theoretical and research, always strongly emphasized the importance of this compound for the development of the child. This relationship is unique because it can connect before the birth of a child. The child from first days of his life lives within the mother and with the mother. Although they are two separate persons, are physical and emotional unity, in influence. The interaction between mother and child is a feedback system. Both of these components may be changed under the influence of various factors, resulting negative attitudes toward the child and the pregnancy, for the woman, for a child anf for both of them. Motherhood, in its prenatal stage, should be treated as special, because - as noted A. Maciarz - the quality of maternity, which the child experiences from the first days of his life until adulthood determines highly him and a kind of his being man.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12573
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wlodarczyk E_O rodzeniu sie macierzynstwa.pdf346.17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.