Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1265
Title: Feats and Defeats of Memory: Exploring Spaces of Canadian Magic Realism
Authors: Rzepa, Agnieszka
Keywords: Magic realism
Canadian literature
Canadian novel
Memory in literature
Postcolonial literature
First Nations novel
Native Canadian novel
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Rzepa, Agnieszka. 2009. Feats and Defeats of Memory: Exploring Spaces of Canadian Magic Realism. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Pp. 173.
Abstract: The present study situates the phenomenon of the flowering of Canadian magic realist prose in the context of Canadian literary tradition and discourses, and employs postcolonial approaches to literature to analyse different “spaces” of memory in selected examples of Canadian magic realist prose in English. Different dimensions of memory (individual and collective) are analysed as interlocking with other, variously conceived, physical, social and representational “spaces” of concern to magic realism. This approach is inspired by Edward Casey’s broad conceptualisation of memory that frees it from the mind and allows it to enter the world beyond it. While contemporary Canadian magic realism springs from a hugely diversified cultural background, and reconsiderations of memory it offers are geared to a variety of purposes not necessarily connected with Canada-specific issues, this book examines texts that specifically address the context of Canada and are rooted in the broadly conceived Euro-Canadian and Native Canadian cultural contexts. The novels and short stories, through their engagement with questions of remembering and forgetting, emerge as homecoming projects, though the “homes” they posit are not exactly the same, and the homecoming is not necessarily a viable option.
Description: Książka „Feats and Defeats of Memory: Exploring Spaces of Canadian Magic Realism” poświęcona jest fenomenowi kanadyjskiej prozy realizmu magicznego, wskazując na usytuowanie nurtu wobec anglo- kanadyjskiej tradycji literackiej. Analiza wybranych tekstów prozatorskich należących do tego nurtu, przeprowadzona za pomocą postkolonialnych podejść do literatury i kultury, z uwzględnieniem specyfiki kanadyjskiego postkolonializmu, skupia się na różnych aspektach obecności pamięci (indywidualnej i zbiorowej) w tych utworach. Dyskusja jest zorganizowana wokół fizycznych, społecznych i innych „przestrzeni” ważnych dla realizmu magicznego, co zostało zainspirowane specyficznym fenomenologicznym podejściem do kwestii pamięci reprezentowanym przez Edwarda Casey, który lokuje pamięć także poza umysłem, w świecie. Chociaż kanadyjskie teksty należące do nurtu realizmu magicznego reprezentują i odzwierciedlają mnogość kultur i tradycji oraz skupiają się na kwestiach związanych z pamięcią w różnych celach, niekoniecznie związanych z tematyką i specyfiką kanadyjską, do analizy zostały wybrane teksty autorów pochodzenia euro-kanadyjskiego (Alistair MacLeod, Jack Hodgins, Jane Urquhart, Gail Anderson-Dargatz, Ann-Marie MacDonald) oraz Indian kanadyjskich (Lee Maracle, Tomson Highway, Eden Robinson), które są tematycznie zakotwiczone w kontekście kanadyjskim. Kwestie pamięci w tych powieściach i opowiadaniach powiązane są z rewizją kolonialnego dyskursu osadniczego i płynnych dyskursów narodowych w Kanadzie, a także z rozważaniami dotyczącymi umiejscowienia jednostek i grup mniejszościowych wobec tych dominujących dyskursów. Złożony krajobraz „przestrzeni pamięci”, jaki wyłania się z tekstów powiązany jest z literackimi projektami „powrotu do domu” („homecoming”), chociaż znaczenie „domu” jest różnie rozumiane, a powrót nie zawsze jest opcją możliwą do zrealizowania.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1265
ISBN: 978-83-232-1989-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WN)
Książki/rozdziały (WNUAM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rzepa_2009_Feats_And_Defeats_of_Memory.pdf814.12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record



Items in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.