Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12862
Title: Pedagogika na poznańskim uniwersytecie 1919-1993
Other Titles: Pedagogy at Poznan university in 1919-1993
Authors: Nowak-Kluczyński, Konrad
Advisor: Jamrożek, Wiesław. Promotor
Keywords: pedagogika
pedagogy
historia
history
uniwersytet
university
Poznań
Poznan
Issue Date: 30-Mar-2015
Abstract: Zakres tematyczny pracy doktorskiej Pedagogika na poznańskim uniwersytecie 1919-1993, przygotowanej w Zakładzie Historii Wychowania Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, obejmuje początki, rozwój oraz przeobrażenia pedagogiki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w latach 1919-1993. Dysertacja jest próbą rekonstrukcji dziejów poznańskiej pedagogiki uniwersyteckiej, w oparciu o układ chronologiczny, z jednoczesnym uporządkowaniem tematycznym, uwzględniającym zmieniającą się strukturę organizacyjną, a także kontekst historyczny. Dysertacja jest monografią o profilu historyczno-pedagogicznym, poprzedzona Wstępem, obejmuje sześć rozdziałów. Treść dysertacji ma charakter dwupłaszczyznowy. Na pierwszą składają się ramy organizacyjno-instytucjonalne poznańskiej pedagogiki uniwersyteckiej. Płaszczyzna druga ujmuje pedagogikę jako dyscyplinę naukową. Praca doktorska Pedagogika na poznańskim uniwersytecie 1919-1993 nie dotyczy pedagogiki jako kierunku studiów i kształcenia pedagogicznego. Problem ten, potraktowany jest w pracy marginalnie, gdyż zdaniem Autora, wymaga odrębnego opracowania. Przedział czasowy obejmuje lata 1919-1993, czyli okres siedemdziesięciu czterech lat rozwoju poznańskiej uniwersyteckiej pedagogiki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza - począwszy od powstania w 1919 roku na Uniwersytecie Poznańskim, pierwszej w Polsce Katedry Pedagogiki i Dydaktyki, do dnia 1 września 1993 roku, kiedy to poznańska pedagogika na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza przekształciła się w Wydział Studiów Edukacyjnych.
The thematic range of my doctoral thesis titled: Pedagogy at Poznan university in 1919-1993, written in Department of History of Education at Faculty of Educational Studies, includes the beginning, the development and the transformation of pedagogy at Adam Mickiewicz University in Poznan in 1919-1993. The dissertation is an attempt to reconstruct the history of Poznan academic pedagogy, on the basis of chronological arrangement with simultaneous thematic order and considering the changes in organization structure as well as historical context. The dissertation, is a monograph aimed at history and pedagogy, preceded by Introduction, includes six chapters. The contents of the dissertation has got double-level type. The first level contains the organizational and institutional frames of Poznan academic pedagogy. The second one perceives pedagogy as scientific discipline. The doctoral thesis titled: Pedagogy at Poznan university in 1919-1993 does not concern pedagogy as a field of study and pedagogical education. The problem is treated marginally in the thesis because the Author thinks that it needs the separate elaboration. The time-interval includes years from 1919 to 1993, which is seventy-four-year development of Poznan academic pedagogy at Adam Mickiewicz University – from the origin of the first Faculty of Pedagogy and Teaching in Poland in 1919 at Poznan University to the first of September 1993, when Poznan pedagogy at Adam Mickiewicz University converts into Faculty of Educational Studies.
Description: Wydział Studiów Edukacyjnych: Zakład Historii Wychowania
URI: http://hdl.handle.net/10593/12862
Appears in Collections:Doktoraty (WSE)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pedagogika na poznańskim uniwersytecie 1919-1993 K.Nowak-Klu.pdf5.05 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.