Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1288
Title: Rola zadań komunikacyjnych w przyswajaniu złożonych struktur gramatycznych przez uczących się języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
Other Titles: Exploring the effects of focused communications tasks on the acquisition of complex grammar structures by advanced learners of English
Authors: Broszkiewicz, Anna
Advisor: Pawlak, Mirosław. Promotor
Keywords: gramatyka
grammar
zadania komunikacyjne
focused communication tasks
nauczanie formalnych aspektów języka
form-focused instruction
przyswajanie języka obcego
second language acquisition
Issue Date: 13-Oct-2011
Abstract: Niniejsza praca doktorska składa się z pięciu rozdziałów, z których pierwsze trzy stanowią podbudowę teoretyczną w zakresie nauczania gramatyki, technik nauczania struktur gramatycznych i badań na temat efektywności stosowania tych technik. Dwa ostatnie rozdziały poświęcone są prezentacji i analizie wyników przeprowadzonego badania, które miało na celu określenie roli zadań komunikacyjnych w przyswajaniu złożonych struktur gramatycznych, na podstawie nierzeczywistych trybów warunkowych (ang. past counterfactual conditionals) i czasowników modalnych używanych do omawiania przeszłości (ang. modal verbs in the past), pod względem znajomości reguł (wiedza eksplicytna) a przede wszystkim umiejętności ich spontanicznego wykorzystania (wiedza implicytna). Wyniki badania dowodzą, że nauczanie formalnych aspektów języka jest efektywne i trwałe. Użycie zadań komunikacyjnych podczas interwencji gramatycznej przyniosło pozytywny efekt dla rozwoju obu typów wiedzy. Uzyskane wyniki wskazują jednak, iż w porównaniu z ćwiczeniami, w których studenci są poinformowani, jakiej struktury mają użyć (ang. text-manipulation activities, text-creation activities), zadania komunikacyjne odnoszą lepszy i długotrwały efekt dla rozwoju wiedzy implicytnej, co zostało udowodnione podczas dwóch testów, a przede wszystkim podczas regularnych zajęć, kiedy badano spontaniczne użycie dwóch, wymienionych wyżej, form gramatycznych. Na podstawie otrzymanych wyników i biorąc po uwagę realia polskiego kontekstu edukacyjnego, autorka podjęła również próbę przedstawienia kilku propozycji, dzięki którym nauczanie formalnych aspektów języka może być bardziej efektywne.
The present dissertation consists of five chapters, the first three of which provide the relevant theoretical background concerning the concepts, positions and empirical research related to form-focused instruction, and the last two present and discuss the findings of a study conducted among L2 learners of English at the tertiary level. The main aim of the study was to explore the effects of focused communications tasks on the acquisition of complex grammar structures (past counterfactual conditionals, modal verbs in the past) by advanced learners of English. The results of the study revealed that form-focused instruction brings positive and durable effects. Focused communication tasks affected both explicit and implicit knowledge, but in comparison with text-manipulation and text-creation activities, they were more effective in the development of implicit knowledge, which was evidenced in two sets of tests (individual and in pairs) and, most of all, during regular classes when the spontaneous use of the two targeted structures was measured. The analysis and discussion of the results is followed by a set of tentative suggestions and recommendations which, in the opinion of the author, could prove useful for foreign language teachers and provide them with some concrete specifications. The guidelines are firmly grounded in the Polish educational context, taking account of its realities and constraints. Although the pedagogic proposals are primarily meant to be incorporated to grammar teaching at the advanced level (C1), it is the author’s firm belief that they could also apply to teaching formal aspects of language at other levels, for example B1 or B2.
Description: Wydział Neofilologii: Instytut Filologii Angielskiej
URI: http://hdl.handle.net/10593/1288
Appears in Collections:Doktoraty (WA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
praca A Broszkiewicz.pdf2.65 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.