Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12888
Title: Korelaty neuronalne w przetwarzaniu fonologicznym u polskich użytkowników języka angielskiego: Studium fMRI
Other Titles: Neural correlates of phonological processing in Polish-English bilinguals: An fMRI study
Authors: Pikusa, Michał
Advisor: Dziubalska-Kołaczyk, Katarzyna. Promotor
Keywords: fonologia
phonology
neuroobrazowanie
neuroimaging
akwizycja drugiego języka
second language acquisition
Issue Date: 10-Apr-2015
Abstract: Niniejsza dysertacja bada problem neuronalnych korelatów przetwarzania fonologicznego języka ojczystego i języka obcego u polskich użytkowników języka angielskiego. W celu wskazania struktur i funkcji mózgu odpowiedzialnych za przetwarzanie fonologiczne stworzono zestaw eksperymentów, które przeprowadzono na grupie średniozaawansowanych polskich użytkowników języka angielskiego. Korzystając z metody rezonansu magnetycznego sprawdzono hipotezę zakładającą zrózżnicowanie w reprezentacji procesów fonologicznych w mózgu, w zależności od przetwarzanego języka oraz stopnia zaawansowania użytkownika. Zestaw zawierał cztery eksperymenty z zadaniami w języku polskim i angielskim, takimi jak słuchanie pasywne, Test Pamięci Roboczej Sternberga, test fluencji słownej, oraz Test Leksykalny dla Zaawansowanych Uczniów Języka Angielskiego. Na eksperymenty złożyły się również trzy eksperymenty nie oparte na żadnych zadaniach. Wyniki wraz z dokładną dyskusją sugerują model przetwarzania drugiego języka, który składa się z modułów związanych z zadaniami językowymi zbudowanych ze współgrających ze sobą sieci mózgowych. W związku z tym, niniejsza dysertacja wnosi nowe odkrycia do dziedzin językoznawstwa i neuronauki, poszerzając nasze zrozumienie procesów przetwarzania języka w mózgu.
The present thesis investigates the issue of neural basis for phonological processing of native and non-native speech in Polish-English bilinguals. In order to pinpoint the structures and functions that are relevant to phonological processing, a set of experiments was devised on a group of moderately proficient Polish-English bilinguals. Using the method of Magnetic Resonance Imaging, and hypothesizing that there will be differences in the representation of phonological processes in the brain, dependent on the language and the level of proficiency in the language, four task-based experiments in both Polish and English, including listening to stories, Sternberg Working Memory Task, Verbal Fluency Task, and Lexical Test for Advanced Learners of English, and three task-independent experiments were conducted. The results of the thesis, along with the detailed discussion suggest a model of phonological processing in L2, which consists of different task-related modules of interacting brain networks. As such, the present thesis contributes to both fields of linguistics and neuroscience, broadening the understanding of how the brain processes language.
Description: Wydział Anglistyki
URI: http://hdl.handle.net/10593/12888
Appears in Collections:Doktoraty (WA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
praca_doktorska.pdf2.73 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.