Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1292
Title: Relacje między zgrupowaniami ameb skorupkowych, roślinnością i parametrami siedliskowymi torfowisk minerotroficznych Wielkopolski
Other Titles: Relationships between testate amoebae assemblages, vegetation and environmental parameters on minerotrophic peatlands of Wielkopolska region
Authors: Lamentowicz, Łukasz
Advisor: Burchardt, Lubomira. Promotor
Keywords: ameby skorupkowe
testate amoebae
torfowiska minerotroficzne
peatlands
ekologia organizmów
ecology of organisms
hydrochemia
hydrochemistry
flora
vegetation
Issue Date: 13-Oct-2011
Abstract: Głównym celem pracy było określenie relacji pomiędzy roślinnością torfowiskową, parametrami fizyczno-chemicznymi wody a strukturą zgrupowań ameb skorupkowych na torfowiskach minerotroficznych Wielkopolski. Badaniom poddano 9 torfowisk. W sumie do analiz pobrano 147 prób powierzchniowych, w skład których wchodziły różnorodne gatunki mchów torfowców oraz mchów brunatnych i ramienic. Ameby skorupkowe oraz roślinność rozmieszczone były na torfowiskach głównie wzdłuż gradientu żyzności, natomiast gradient wilgotnościowy oraz troficzny miały znaczenie drugorzędne. W sumie zarejestrowano 141 gatunków ameb skorupkowych. Analiza MFA wskazała na najwyższą korelację pomiędzy zgrupowaniami ameb skorupkowych a mchami brunatnymi. Wśród czynników fizyczno-chemicznych do najważniejszych, wpływających na strukturę ameb skorupkowych na torfowiskach minerotroficznych należą: pH, poziom wody gruntowej (DWT), przewodność elektrolityczna, magnez (Mg2+), sód (Na+), potas (K+), siarczany (SO4), jony fosforanowe (PO42-) oraz barwa wody. Zmienne te tłumaczyły 23,5% wariancji. Ameby skorupkowe wykazały również korelację z poszczególnymi gatunkami mchów. Dane uzyskane z powyższych badań wskazują na duże znaczenie ameb skorupkowych w kontekście monitoringu środowiska jak również możliwości wykorzystania tej wiedzy w badaniach paleoekologicznych torfowisk.
The main aim of this study was to determine the relationship between the peatland vegetation, physical-chemical parameters of water and the structure of testate amoeba assemblages in minerotrophic fens of Wielkopolska region. The study involved 9 fens. In total, 147 samples were collected from the peatland surface, part of which consisted of various species of Sphagnum, brown mosses and charophytes. Testate amoebae and vegetation were located mainly along the poor-rich gradient, while the moisture and trophic gradients were of secondary importance. In total 141 taxa of testate amoebae were recorded. MFA analysis indicated the highest correlation between the assemblages of testate amoebae and mosses. Among the most important physical and chemical factors, influencing the structure of testate amoebae on fens belong: pH, ground water level (DWT), conductivity, magnesium (Mg2+), sodium (Na+), potassium (K+), sulphate (SO4), phosphate ions (PO42-) and the color of water. These variables explained 23,5% of variance. Testate amoebae also showed a correlation with the particular moss species found in minerotrophic fens. Data obtained from these studies indicate the importance of testate amoebae in the context of environmental monitoring as well as the possibility to use this knowledge in the palaeoecological studies.
Description: Wydział Biologii: Instytut Biologii Środowiska/Zakład Hydrobiologii
URI: http://hdl.handle.net/10593/1292
Appears in Collections:Doktoraty (WB)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Łukasz Lamentowicz - praca doktorska.pdf219.69 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.