Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12923
Title: Unia Europejska wobec zagrożenia terroryzmem (1993-2008)
Other Titles: The European Union towards a Danger of Terrorism (1993-2008)
Authors: Ostant, Witold
Advisor: Wallas, Tadeusz. Promotor
Keywords: terroryzm
terrorism
stosunki międzynarodowe
international relations
Unia Europejska
European Union
zwalczanie terroryzmu
combating terrorism
Issue Date: 27-Apr-2015
Abstract: Zasadniczym celem pracy jest odpowiedzi na pytanie: Czy Unia Europejska stworzyła w latach 1993-2008 system antyterrorystyczny, który jest w stanie skutecznie chronić społeczeństwa unijne przed terroryzmem? Wprowadzeniem do analizy powyższych zagadnień stały się rozważania nad fundamentalnymi problemami dotyczącymi teorii związanej z rozumieniem terroryzmu. W pierwszej kolejności zaproponowano operacyjną definicję terroryzmu uwzględniającej jego specyfikę w XXI w. Następnie wyjaśniono różnice pomiędzy takimi, kwestiami, jak: terror, terroryzm i walka narodowo-wyzwoleńcza. Zwrócono również uwagę na przyczyny braku uniwersalnej definicji terroryzmu. Podjęto się rozstrzygnięcia kwestii czy terroryzm należy postrzegać jako metodę działania czy zjawisko społeczno-polityczne. Ostatnim teoretycznym problemem stałą się analiza terroryzmu jako specyficznego problemu globalnego. W dalszej kolejności scharakteryzowano historię kształtowania się odpowiedzialnych struktur wspólnotowych w procesie integracji europejskiej odpowiedzialnych za zwalczanie terroryzmu przed powstaniem UE jak i po jej powstaniu. Zanalizowano rolę poszczególnych organów, instytucji i agend unijnych, na podstawie, których zbudowano system antyterrorystyczny UE. Przedstawiono również możliwe scenariusze rozwoju elementów unijnego sytemu antyterrorystycznego.
The main aim of this paper is to answer the question: Does the European Union in the years 1993-2008 has created the system of counter-terrorism, which is able to protect the EU-society against terrorism? An introduction to the analysis of these issues have become contemplation of the fundamental problems associated with the the theory of terrorism’s understanding. There was first proposed an operational definition of terrorism, including the specificities of the twenty-first century. Subsequently, there were explained the differences between such issues as: terror, terrorism and national-liberation struggle. The attention was also paid to the reasons of the lack of a universal definition of terrorism. There was undertaken to resolve the issue whether terrorism should be seen as a method of action or socio-political phenomenon. Recent theoretical problem became the analysis of the terrorism as a specific global problem. In further there was characterized the history of the formation of responsible community structures in the process of European integration that are responsible for combating of terrorism before and after the formation of the EU. There was analyzed the role of the various bodies, institutions and agencies of the EU, under which the EU counter-terrorism system was built. There were also presented the possible scenarios for the development of the EU-components of the counter-terrorism system.
Description: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
URI: http://hdl.handle.net/10593/12923
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
w. ostant doktorat 4 11 2014.pdf
  Restricted Access
7.22 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.