Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12923
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorWallas, Tadeusz. Promotor-
dc.contributor.authorOstant, Witold-
dc.date.accessioned2015-04-27T10:35:57Z-
dc.date.available2015-04-27T10:35:57Z-
dc.date.issued2015-04-27-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/12923-
dc.descriptionWydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwapl_PL
dc.description.abstractZasadniczym celem pracy jest odpowiedzi na pytanie: Czy Unia Europejska stworzyła w latach 1993-2008 system antyterrorystyczny, który jest w stanie skutecznie chronić społeczeństwa unijne przed terroryzmem? Wprowadzeniem do analizy powyższych zagadnień stały się rozważania nad fundamentalnymi problemami dotyczącymi teorii związanej z rozumieniem terroryzmu. W pierwszej kolejności zaproponowano operacyjną definicję terroryzmu uwzględniającej jego specyfikę w XXI w. Następnie wyjaśniono różnice pomiędzy takimi, kwestiami, jak: terror, terroryzm i walka narodowo-wyzwoleńcza. Zwrócono również uwagę na przyczyny braku uniwersalnej definicji terroryzmu. Podjęto się rozstrzygnięcia kwestii czy terroryzm należy postrzegać jako metodę działania czy zjawisko społeczno-polityczne. Ostatnim teoretycznym problemem stałą się analiza terroryzmu jako specyficznego problemu globalnego. W dalszej kolejności scharakteryzowano historię kształtowania się odpowiedzialnych struktur wspólnotowych w procesie integracji europejskiej odpowiedzialnych za zwalczanie terroryzmu przed powstaniem UE jak i po jej powstaniu. Zanalizowano rolę poszczególnych organów, instytucji i agend unijnych, na podstawie, których zbudowano system antyterrorystyczny UE. Przedstawiono również możliwe scenariusze rozwoju elementów unijnego sytemu antyterrorystycznego.pl_PL
dc.description.abstractThe main aim of this paper is to answer the question: Does the European Union in the years 1993-2008 has created the system of counter-terrorism, which is able to protect the EU-society against terrorism? An introduction to the analysis of these issues have become contemplation of the fundamental problems associated with the the theory of terrorism’s understanding. There was first proposed an operational definition of terrorism, including the specificities of the twenty-first century. Subsequently, there were explained the differences between such issues as: terror, terrorism and national-liberation struggle. The attention was also paid to the reasons of the lack of a universal definition of terrorism. There was undertaken to resolve the issue whether terrorism should be seen as a method of action or socio-political phenomenon. Recent theoretical problem became the analysis of the terrorism as a specific global problem. In further there was characterized the history of the formation of responsible community structures in the process of European integration that are responsible for combating of terrorism before and after the formation of the EU. There was analyzed the role of the various bodies, institutions and agencies of the EU, under which the EU counter-terrorism system was built. There were also presented the possible scenarios for the development of the EU-components of the counter-terrorism system.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl_PL
dc.subjectterroryzmpl_PL
dc.subjectterrorismpl_PL
dc.subjectstosunki międzynarodowepl_PL
dc.subjectinternational relationspl_PL
dc.subjectUnia Europejskapl_PL
dc.subjectEuropean Unionpl_PL
dc.subjectzwalczanie terroryzmupl_PL
dc.subjectcombating terrorismpl_PL
dc.titleUnia Europejska wobec zagrożenia terroryzmem (1993-2008)pl_PL
dc.title.alternativeThe European Union towards a Danger of Terrorism (1993-2008)pl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
w. ostant doktorat 4 11 2014.pdf
  Restricted Access
7.22 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.