Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12999
Title: Transnarodowe korporacje a prawa człowieka
Other Titles: Transnational corporations and human rights
Authors: Greser, Jarosław
Advisor: Kędzia, Zdzisław. Promotor
Keywords: transnarodowe korporacje
transnational corporations
prawa człowieka
human rights
odpowiedzialność firm
accountability of companies
społeczna odpowiedzialność biznesu
corporate social responsibility
Issue Date: 13-May-2015
Abstract: Punktem wyjściowym do rozważań podjętych w pracy jest spostrzeżenie, że na obecnym etapie rozwoju koncepcji praw człowieka nie ma wątpliwości, iż podmioty gospodarcze są adresatami praw człowieka, w takim znaczeniu, iż posiadają zdolność do bycia podmiotem tych praw. Jednocześnie firmy, mimo że swoim działaniem mogą naruszyć prawa człowieka przysługujące innym podmiotom, nie są adresatem sankcji przewidzianych w systemie praw człowieka. Prowadzi to do powstania „luki w odpowiedzialności” firm czyli sytuacji, w której naruszenie praw człowieka pozostaje bezkarne. Na tej podstawie określono cel pracy, którym jest krytyczna analiza możliwości związania firm prawami człowieka. Badanie tego zagadnienia zostało podzielone na cztery części. W pierwszej części przedstawione zostały teoretyczne aspekty związania firm prawami człowieka. W związku z tym zbadane zostały problemy przedmiotowego i podmiotowego związania firm prawami człowieka oraz zakresu odpowiedzialności wynikającej z tego tytułu Druga część pracy dotyczy obowiązujących obecnie regulacji prawnych, które mogą być wykorzystane do związania firm prawami człowieka. Trzecia część pracy poświęcona została analizie pozaprawnych inicjatyw podejmowanych przez różne podmioty na rzecz związania firm prawami człowieka. Ostatnia część dotyczy prawa i praktyki polskiej w zakresie związania firm prawami człowieka.
The starting point of the following dissertation is the assertion, that at the current stage of the development of human rights concept there is no doubt that also companies are subjected to human rights, in a sense that they do have a capacity to be a subject of those rights. At the same time, companies are not subjected to the sanctions established by the human rights system. This leads to a responsibility gap - a situation, in which human rights violation stays unpunished. Such is the basis of the dissertation's objective, which is to critically analyze the possibilities of binding companies by human rights. The research was organized in four parts. In the first part, theoretical aspects of binding companies by human rights are presented. Accordingly, problems of objective and subjective binding of companies by human rights and the scope of resulting accountability were elaborated upon. The second part of the dissertation concerns the currently existing legal regulations that could be used to bind companies by human rights. International and some national civil and criminal law regulations were analyzed. The third part is devoted to the analysis of initiatives of different organizations working towards binding firms by human rights through activities other than legal proceedings. The last part considers the Polish law and practice in terms of binding firms by human rights.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: http://hdl.handle.net/10593/12999
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praca doktorska - Transnarodowe korporacje, a prawa człowieka. J. Greser.pdf
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.