Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13000
Title: Umowa ugody
Other Titles: Settlement agreement
Authors: Antoszek, Tomasz Paweł
Advisor: Gutowski, Maciej. Promotor
Keywords: Umowa ugody
Settlement agreement
Ugoda
Spór
Negotiation
Ugoda pozasądowa
Issue Date: 13-May-2015
Abstract: Tematyką rozprawy została objęta umowa ugody, jako instytucja prawa cywilnego materialnego. Zgodnie z art. 917 kodeksu cywilnego (kc) przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać. Art. 918 kc uwzględnia specyfikę umowy ugody w odniesieniu do błędu jako wady oświadczenia woli, co stanowi regulację szczególną w stosunku do ogólnych przepisów o wadach. Kluczowy dla określenia roli ugody, a także wynikających z niej konsekwencji prawnych, jest cel funkcjonowania tej instytucji, którym jest ustalenie spornego lub wątpliwego stosunku prawnego między stronami. Dzięki temu strony mogą realizować wartości istotne z punktu widzenia aksjologii przyjętej przez ustawodawcę, w szczególności: pewności prawa (zwłaszcza w znaczeniu podmiotowym), ograniczania ilości sporów sądowych, budowania kultury dialogu w społeczeństwie. Koncepcja pracy opiera się na badaniu ugody jako kontraktu nazwanego, w szczególności w nawiązaniu do ogólnych zasad prawa cywilnego, części ogólnej oraz zobowiązań. Oś pracy stanowią zagadnienia prawa cywilnego materialnego. Na strukturę rozprawy wpływ miał przede wszystkim powszechnie przyjęty sposób dokonywania badania stosunków prawnych nazwanych. W szczególności umowa ugody została porównana do instytucji podobnych do niej, by dokonać próby ustalenia kryteriów różniących owe instytucje. Została zanalizowana także jej treść oraz charakter prawny. Zaprezentowane zostały skutki wykonania i niewykonania umowy ugody, a także kwestie związane z jej wadliwością.
The subject matter of the thesis is the settlement agreement - an institution of the civil substantive law, regulated as a type of contract in the Polish Civil Code [abb.: CC] in the part “Obligations” of the code. According to the art. 917 CC, when reaching a settlement, the parties make mutual concessions within the scope of legal relationship existing between them, in order to avoid uncertainty concerning claims resulting from that relationship, or to ensure their performance, or in order to avoid an existing or potential dispute. Art. 918 CC sets the boarders of an error (mistake) in concluding a settlement. The key aspect of the analysis, regarding the role a settlement plays in the legal transactions and the legal consequences of concluding this contract, should be the functional aim of this institution, which is the stabilization of an uncertain or disputable legal relationship by establishing and settling it. By effective application of the provisions, parties may implement values relevant to the legislator, in particular: law certainty and predictability, decrease in the amount of litigations, support for a society based on dialogue. The formal structure of the thesis is typical for an analysis of legal contracts. Particularly, a settlement agreement has been compared to other similar legal institutions with the aim to point diverse criteria. Legal content and character have been analyzed as well, including consequences of performance and non-performance of the settlement and potential defects of declarations of intent.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: http://hdl.handle.net/10593/13000
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Umowa ugody-Antoszek-Tomasz-rozprawa-doktorska.pdf
  Restricted Access
1.7 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record



Items in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.