Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13076
Title: Praca penitencjarna z więźniami odbywającymi najdłuższe kary pozbawienia wolności
Other Titles: Penitentiary work with prisoners who are sentenced to the longest penalties
Authors: Sadowska, Magdalena
Advisor: Stępniak, Piotr. Promotor
Keywords: kara dożywotniego pozbawienia wolności
life imprisonment
kara 25 lat pozbawienia wolności
penalty of 25 years imprisonment
praca penitencjarna
penitentiary work
dobre praktyki w pracy penitencjarnej
good practice in penitentiary work
zakład karny
penitentiary
Issue Date: 1-Jun-2015
Abstract: Prezentowana dysertacja zawiera w sobie próbę opisania pracy penitencjarnej, jaka w warunkach zakładu karnego, podejmowana jest z osobami skazanymi na dwie kary pozbawienia wolności - karę dożywotniego pozbawienia wolności i karę 25 lat pozbawienia wolności. Kary te, najdłuższe w polskim Kodeksie Karnym, wymierzane są za zabójstwo człowieka. Głównym celem badań w prezentowanej dysertacji jest zbadanie sposobu oraz elementów pracy penitencjarnej z osobami skazanymi na kary 25 lat pozbawienia wolności i dożywotniego pozbawienia wolności, osadzonymi w polskich zakładach karnych. Celem jest także diagnoza i opis praktyki oraz środków oddziaływania penitencjarnego na skazanych na kary najsurowsze, a także zbadanie, na ile sposób pracy ze skazanymi na najdłuższe kary pozbawienia wolności jest zindywidualizowany. Praca zawiera także analizę dobrych praktyk penitencjarnych w pracy ze skazanymi na najdłuższe kary pozbawienia wolności oraz porównanie sposobu pracy penitencjarnej w praktyce z pedagogicznymi modelami oddziaływań resocjalizacyjnych i penitencjarnych opisanych w literaturze przedmiotu.
Presented dissertation contains a description of penitentiary work which is taken, in prison, with people sentenced to two penalties - life imprisonment and a penalty of 25 years imprisonment. Both penalties, the longest in the Polish Penal Code, are sentenced for murder of man. A main aim of the presented work is to analyze the means and elements of penitentiary work with people sentenced to the penalty of 25 years imprisonment and life imprisonment, who stay in Polish prisons. The additional aim is diagnosis and description of the practice and penitentiary resources used to prisoners and also examination how the way of work with convicts on the longest sentence of imprisonment is individualized. Dissertation also includes analysis of good practices in penitentiary work taken with convicts on the longest imprisonment and a comparison of penitentiary methods used in practice with pedagogical models and social reintegration described in the literature.
Description: Wydział Studiów Edukacyjnych: Zakład Penitencjarystyki
URI: http://hdl.handle.net/10593/13076
Appears in Collections:Doktoraty (WSE)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Magdalena Sadowska, Praca doktorska pt. Praca penitencjarna z więźniami odbywającymi najdłuższe kary pozbawienia wolności.pdf
  Restricted Access
2.64 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.