Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13078
Title: Wspólnota z przypadku. Studium tożsamości mieszkańców Naddniestrza
Other Titles: Community by accident. Study on identity of inhabitants of Transnistria
Authors: Oleksy, Piotr
Advisor: Pietkiewicz, Krzysztof. Promotor
Keywords: Naddniestrze
Transnistria
Mołdawia
Moldova
tożsamość zbiorowa
common identity
wspólnota
community
Russkij mir
Issue Date: 1-Jun-2015
Abstract: Celem pracy było określenie i scharakteryzowanie procesów społeczny w obszarze kształtowania się wspólnej tożsamości mieszkańców Naddniestrza. W pracy szczegółowo opisano proces oraz charakter naddniestrzańskiej wspólnoty rozważając, jakie tożsamości są w niej dominujące. Opisano również wizję miejsca w świecie, obraz własnej wspólnoty oraz obrazy innych grup narodowych powszechne w Naddniestrzu. Praca odpowiada również na pytanie o obraz przeszłości (pamięć zbiorową) dzielony przez mieszkańców Naddniestrza. Powstanie oraz trwanie Naddniestrza było możliwe dzięki współgraniu wielu różnorodnych czynników o charakterze politycznym, geopolitycznym, społecznym i kulturowym, zaś swoistym efektem ubocznym powstania tego państwa nieuznawanego jest kształtowanie się specyficznej wspólnoty jego mieszkańców. Dlatego Naddniestrzanie są tu określani jako wspólnota z przypadku. Za najważniejsze elementy łączące tę wspólnotę uznano przywiązanie do „nadetnicznej tożsamości rosyjskiej”, separowanie się od współczesnej Mołdawii, oraz wspólnotę doświadczeń mieszkańców parapaństwa.
The aim of this study was to identify and characterize the social processes of the formation of a common identity of the inhabitants of Transnistria. This paper describes in detail the process and the nature of the Transnistrian community considering which identities are dominant. Vision of the world, the image of own community, and images of other national groups common in Transnistria are also described. The work also responds to a question about the image of the past (collective memory) shared by the population of Transnistria. The emergence and existence of Transnistria was possible by many different factors interplay of political, geopolitical, social and cultural. Creation of a specific community of its residents was a kind of side effect of this procesess. Therefore Transnistria are here referred to as the community of the case. As the most important community connecting elements have been found "over-ethnic Russian identity", separating themselves from the contemporary Moldova, and experience of common life in unrecognized state.
Description: Wydział Historyczny
URI: http://hdl.handle.net/10593/13078
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oleksy Wspólnota z przypadku Studium tożsamości mieszkańców Naddniestrza.pdf
  Restricted Access
3.55 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.