Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13089
Title: (Przed)wczesne macierzyństwo – perspektywa biograficzna. Diagnoza, pomoc i wsparcie
Other Titles: Premature maternity – a biographic perspective. Diagnosis – help and support
Authors: Skowrońska-Pućka, Agnieszka
Advisor: Piorunek, Magdalena. Promotor
Keywords: małoletnie matki
teenage mothers
przedwczesna ciąża
prematurely pregnancy
adolescencja
adolescence
placówka opiekuńczo-wychowawcza
foster care
macierzyństwo
motherhood
sytuacja kryzysowa
crisis situation
Issue Date: 1-Jun-2015
Abstract: W polskiej literaturze dotyczącej nauk społecznych problem (przed)wczesnego macierzyństwa, należy do zagadnień mało znanych i rzadko opisywanych. Zdecydowanie częściej jest on tematem prac lekarzy, socjologów, niż pedagogów. Badacze rzadko koncentrują się na konsekwencjach psychologicznych i społecznych omawianego zjawiska. Z niemal zupełnym pominięciem problemu z perspektywy pedagogicznej. Tymczasem każdego roku w naszym kraju przychodzą na świat dzieci powite przez maki, które same są jeszcze dziećmi. Jak zauważają znawcy problematyki, statystyki w Polsce nie uwzględniają całości zjawiska, ale niewątpliwie dostępne dane budzą niepokój. Rocznik demograficzny Głównego Urzędu Statystycznego wskazuje na ponad szesnaście tysięcy urodzeń przez nastolatki w 2011 roku. Przedmiotem badań stał się zatem świat młodych dziewcząt, wychowanek placówek opiekuńczo-wychowawczych, doświadczonych (przed)wczesną ciążą i wynikającym z niej przedwczesnym obowiązkiem macierzyńskim. W badaniach skoncentrowano się na następujących segmentach zagadnień: Kryzys podwójnego uwikłania biograficznego spowodowanego przedwczesną ciążą i jednoczesnym umieszczeniem w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Funkcjonowanie w nowej roli - pełnienie obowiązków macierzyńskich, godzenie roli matki z rolą uczennicy i innymi charakterystycznymi dla adolescenta rolami społecznymi, reakcje najbliższego otoczenia. Ocena małoletnich matek dotycząca roli placówki opiekuńczo-wychowawczej i innych instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych form wsparcia adresowanych dla małoletnich matek. W tym także ich postulaty i oczekiwania w zakresie wsparcia społecznego. Odpowiedzi, na postawione pytania badawcze, poszukiwałam, wykorzystując jakościowy sposób prowadzenia badań, wykorzystując metodę biograficzną. Ten sposób prowadzenia weryfikacji empirycznych pozwala ukazać subiektywne, niemierzalne, zjawiska, a dzięki autentycznemu spotkaniu badacza z badanym możliwe staje się poznanie doświadczeń konkretnych osób, w omawianym przypadku - małoletnich matek, w ich środowisku życia.
Polish literature still doesn’t refer to a social problem which is premature maternity, when a girl becomes pregnant or has a baby before she comes of age. This topic is much more frequent among doctors and sociologists than teachers. Researchers concentrate more on the psychological and social consequences than on the pedagogical perspective of the discussed subject. At the same time, there are children having children in our country every year. Experts on the problem say the statistics don’t take into account the entire phenomenon; however, there is still a reason to be concerned. A demographical yearbook of the Central Statistical Office of Poland indicates that 16 thousand teenagers gave birth 2011. The subject of my research was a young girls’ world experienced with a premature pregnancy and responsibilities resulting from premature motherhood. I wanted to know what they feel, help and support them, which is why I tried to describe their situation and life perspective. The research is focused on three main issues: the crisis of a complicated biographical situation: both being prematurely pregnant and put in an educational care facility; having a new role – perform duties of a mother, being a mother and a student as well as other social roles typical for an adolescent; reactions of the closest group of people; assessment of an educational care facility’s role and other institutional and non-institutional forms of support for young mothers, along with the mothers’ demands and expectations from social support. I’ve been searching for the answers to my theses using qualitative research methods (biographical method). I chose this kind of empirical verification because it allows showing subjective, immeasurable phenomena and thanks to meeting with the subject of my research, who are teenage mothers, it’s possible to find out about their experiences and lifestyle.
Description: Wydział Studiów Edukacyjnych
URI: http://hdl.handle.net/10593/13089
Appears in Collections:Doktoraty (WSE)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dysertacja doktorska A.Skowrońska-Pućka.pdf
  Restricted Access
3.49 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.