Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/131
Title: Podstawy prawne skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym
Other Titles: Cassation law basis in the court administrative proceedings
Authors: Piątek, Wojciech
Advisor: Skoczylas, Andrzej. Promotor
Keywords: podstawy prawne
law basis
skarga kasacyjna
cassation
naruszenie prawa
violation of law
prawo materialne
substantive law
prawo procesowe
procedural law
Issue Date: 16-Feb-2010
Abstract: Podstawy prawne skargi kasacyjnej rozumiane jako określone ustawowo uchybienia, stanowią jej najważniejszą część składową, wywierającą decydujący wpływ na zakres i intensywność kontroli sprawowanej przez Naczelny Sąd Administracyjny. Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest analiza podstaw prawnych pod kątem ich zgodności z Konstytucją RP oraz aktami prawa międzynarodowego. Doniosłym zagadnieniem było również poddanie analizie poszczególnych form naruszenia prawa materialnego i procesowego oraz określenie występujących pomiędzy nimi zależności. W konkluzji pracy sformułowany został wniosek, że obecna konstrukcja podstaw prawnych umożliwia dokonanie rzetelnej i pełnej kontroli zaskarżonego orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez Naczelny Sąd Administracyjny. Szeroka interpretacja podstaw prawnych zapewnia stronie prawo do sądu, do sprawiedliwego procesu oraz dwuinstancyjnego postępowania sądowego.
Cassation law basis, understood as violation of law, constitute the most important element of a cassation complaint, which has a decisive influence on the scope and intensity of control exercised by the Supreme Administrative Court. The principal subject of the thesis is an analysis of cassation law bases in respect of their conformity with polish constitution and international law. Very important was also a consideration of the particular forms of the violation of substantive and procedural law, as well as defining dependencies between them. In conclusion it is stated, that the current construction of cassation law bases enables the Supreme Administrative Court reliable and full verification of the challenged Voivodship Administrative Court judgment. A wide interpretation of cassation law bases ensures each party the right of access to the court, the right to a fair trial and the right to two-instance proceedings.
Description: Wydział Prawa i Administracji: Katedra Postępowania Administracyjnego
URI: http://hdl.handle.net/10593/131
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doktorat Wojciech Piątek.pdf
  Restricted Access
2.78 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.