Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13185
Title: Polacy w rosyjskiej Besarabii w latach 1812-1918
Other Titles: Poles in Russian Bessarabia in the period 1812-1918
Authors: Skowronek-Józefiak, Anna
Advisor: Czamańska, Ilona
Keywords: Osadnictwo polskie
Polish settlements
Besarabia
Bessarabia
Imperium rosyjskie w XIX wieku
Russian Empire in XIX century
Issue Date: 11-Jun-2015
Abstract: Polacy przybywali na tereny wieloetnicznej Besarabii począwszy od 1812 roku aż do 1918 roku. Przez cały ten okres w tej części imperium rosyjskiego osiedliło się łącznie około 20 tysięcy osób narodowości polskiej. Przybywali oni w kilku etapach i z kilku podstawowych przyczyn, choć dla wszystkich głównym celem Polaków była poprawa warunków życia. W większości polscy osadnicy dążyli do przystosowania się do funkcjonowania w tej krainie, przy czym możemy wskazać na kilka różnych sposobów integracji ze społeczeństwem Besarabii. Bardzo ważne okazało się zwłaszcza zachowanie polskiej tożsamości narodowej, o czym zadecydowało kilka czynników, głównie wiara katolicka. Podjęte w rozprawie rozważania nad historią osadnictwa polskiego w rosyjskiej Besarabii mają pokazać różne aspekty funkcjonowania Polaków na obczyźnie i różnorodne sposoby ich adaptacji do zmieniających się warunków w miejscu osiedlenia. Istotne jest także ukazanie, w jakim stopniu struktura dziewiętnastowiecznego osadnictwa przełożyła się na obecne rozmieszczenie polskiej mniejszości narodowej w Mołdawii. Polacy z XIX wieku stali się przykładem na niezłomność polskiego ducha w czasach zaborów. Są ważnym wzorem dla potomków, żyjących obecnie w Republice Moldovy, gdyż potrafili się zjednoczyć i działać razem na rzecz zachowania własnej tożsamości. Ten problem jest niezwykle interesującym zagadnieniem badawczym.
Poles settled in the multi-ethnic areas of Bessarabia for many years, from 1812 up to the year 1918. In this period, in this part of the Russian Empire settled totally about 20,000 people of Polish nationality. They came in a few phases and they had a few basic reasons for that, but for all the main purpose was to improve the living conditions. The majority of Polish settlers sought to adapt. We can point a number of different ways to integrate with society of Bessarabia. Very important was to keep Polish national identity, which was connected with several factors, mainly the Catholic faith. Studies of the history of Polish settlement in the Russian Bessarabia should show different aspects of the integration of Poles in exile and the various ways of their adaptation to changing conditions in the place of residence. It is also important to show, how the structure of the nineteenth-century settlement influenced on the current deployment of the Polish minority in Moldova. Poles of the nineteenth century became an example of steadfastness Polish spirit in times of oppression. They are an important role model for descendants now living in the Republic of Moldovy because it could unite and work together to preserve their identity. This problem is an interesting research topic.
Description: Wydział Historyczny
URI: http://hdl.handle.net/10593/13185
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anna Skowronek Józefiak rozprawa doktorska.pdf
  Restricted Access
7.85 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.