Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13313
Title: Kapitał kulturowy a uczestnictwo młodzieży w kulturze wysokiej i popularnej. Perspektywa socjopedagogiczna
Other Titles: Cultural capital and youth participation in high and popular culture: a socio-pedagogical perspective
Authors: Wierzba, Paulina
Advisor: Melosik, Zbyszko. Promotor
Keywords: kapitał kulturowy
cultural capital
młodzież
youth
kultura popularna
popular culture
kultura wysoka
high culture
tożsamość
identity
Issue Date: 19-Jun-2015
Abstract: Głównym celem mojej dysertacji doktorskiej jest analiza problemu uczestnictwa współczesnej młodzieży o różnym pochodzeniu społecznym w kulturze wysokiej i popularnej. Prowadzona przeze mnie refleksja, podejmująca zagadnienia z pogranicza socjologii edukacji i socjologii kultury, jest w dużej mierze oparta na teorii społecznego konstruktywizmu, a przede wszystkim dorobku naukowym P. Bourdieu – punkt wyjścia mojej pracy stanowi stworzona przez niego teoria społecznej dystrybucji kapitału kulturowego. Podejmuję próbę zastosowania przywołanej teorii do refleksji nad przemianami tożsamości członków młodego pokolenia. Staram się udowodnić, iż nawet w XXI wieku zwyczaje konsumpcyjne poszczególnych grup społecznych stanowią istotny czynnik determinujący istniejące w społeczeństwie nierówności a kultura wysoka jest w dużej mierze strażnikiem porządku społecznego. Z drugiej strony, ponowoczesność zmieniła reguły gry i wprowadziła prymat kultury popularnej, która jest współcześnie określana jako dominująca rzeczywistość kulturowa. W konsekwencji, powinniśmy spojrzeć na koncepcję P. Bourdieu z odmiennej perspektywy, ponieważ popkultura stała się elementem uniwersalnego kapitału kulturowego współczesnego człowieka. Dlatego moja praca doktorska jest skoncentrowana przede wszystkim na wpływie kultury popularnej na konstruowanie tożsamości członków młodego pokolenia.
This PhD thesis is about youth participation in high and popular culture in accordance with their cultural capital. It is based on Pierre Bourdieu’s theory of social distribution of cultural capital. He stated that people from various social backgrounds have different habitus which affects their lifestyle. The French sociologist said that upper class has the best cultural capital and is able to participate in the highest forms of culture not available to people born in worse conditions who can only use popular culture, which is regarded as the worthless part of culture. P. Bourdieu divided the society into two groups: cultural nobility versus cultural barbarians and claimed they were different human types. This theory (created in the 1970s) was the starting point to conduct a survey about modern youth. One has tried to show that even in the twenty first century we can observe that cultural participation creates social boundaries. However, the author believes that postmodernity has changed rules of the game and while analizing contemporary cultural environment we should look at Bourdieu’s work also from another perspective because popular culture has become the mainstream and is a part of universal cultural capital of modern teenagers. The PhD thesis is focused mostly on the impact of popular culture on identity construction among modern youth generation.
Description: Wydział Studiów Edukacyjnych
URI: http://hdl.handle.net/10593/13313
Appears in Collections:Doktoraty (WSE)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DOKTORATwierzbapaulina.pdf
  Restricted Access
2.37 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.