Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13352
Title: Przetwarzanie angielskiej prozodii emocjonalnej w języku rodzimym i obcym
Other Titles: English emotional prosody in the native and non-native mind
Authors: Bąk, Halszka
Advisor: Kopytko, Roman. Promotor
Bromberek-Dyzman, Katarzyna. Promotor
Keywords: Prozodia emocjonalna
Emotional prosody
Rozpoznawanie emocji
Emotion recognition
Język angielski
English language
Język obcy
Foreign language
Issue Date: 22-Jun-2015
Abstract: Rozprawa skupia się na przetwarzaniu prozodii emocjonalnej w języku angielskim u osób dla których nie jest to język rodzimy, oraz na aspektach metodologicznych badań nad prozodią emocjonalną. Prozodia emocjonalna jest badana w trzech aspektach i z wykorzystaniem trzech metod: kategoryzacji w ujęciu standardowym Paul’a Ekman’a, pod kątem oceny walencji i pobudzenia w ujęciu James’a A. Russell’a, oraz w wymiarze nazewnictwa emocji. Bodźce prozodyczne na potrzeby badań opisanych w rozprawie zawierające wyrazy smutku i szczęścia zostały stworzone i zweryfikowane przez rodzimych użytkowników języka angielskiego. Bodźce te były zarówno naturalnymi wyrażeniami jak i aktorskimi przedstawieniami emocji, oraz pochodziły zarówno od kobiet jak i od mężczyzn. Uczestnikami badań na potrzeby rozprawy byli biegli lecz nie rodzimi użytkownicy języka angielskiego, którzy w toku trzech zadań eksperymentalnych kategoryzowali, oceniali i nazywali emocje w bodźcach prozodycznych. Rezultaty wskazują na znaczne wpływy uwarunkowań osoby mówiącej na rozpoznawanie emocji w prozodii. Emocje wyrażane przez kobiety rozpoznawano lepiej niż te wyrażane przez mężczyzn, smutek lepiej niż szczęście, oraz emocje grane aktorsko lepiej niż naturalne. Użytkownicy języka dla których nie jest on językiem rodzimym w znaczącym stopniu różnią się w umiejętności rozpoznawania emocji od rodzimych użytkowników.
This dissertation focuses on English emotional prosody processing in individuals for whom English is not a native language, as well as on methodological aspects of emotional prosody research. Emotional prosody is investigated using three different research paradigms: Paul Ekman’a standard view, James A. Russell’s valence and arousal model, and emotion naming. Emotional prosody stimuli for the empirical part of this dissertation were all developed and verified with English language native speakers. The stimuli were acted and natural emotion performed by both male and female speakers. The participants in the experiments designed for this dissertation were non-native speakers of English, and they performed three experimental tasks in which they were asked to categorize, evaluate and name the emotions in the stimuli presented to them. Results indicate that speaker variables significantly influence the recognition of emotions from prosody. Emotions expressed by female speakers are recognized better than those expressed by male speakers, sadness is recognized better than happiness, and acted emotion better than natural emotion. Non-native speakers of English recognize emotional prosody in a significantly different way than do native speakers of English.
Description: Wydział Anglistyki
URI: http://hdl.handle.net/10593/13352
Appears in Collections:Doktoraty (WA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bąk (LSTC) - English Emotional Prosody in the native and non-native mind.pdf3.12 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.