Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1336
Title: Kulturowe następstwa migracji. Na przykładzie buriackiej diaspory w Moskwie i buriackich repatriantów z Chin
Other Titles: Cultural consequences of migration. On the example of Buryat diaspora in Moscow and Buryat repatriates from China
Authors: Szmyt, Zbigniew
Advisor: Jasiewicz, Zbigniew. Promotor
Keywords: Migracje
Migration
Buriaci
Buryats
Mongolia Wewnętrzna
Inner Mongolia
Moskwa
Moscow
Diaspora
Issue Date: 21-Oct-2011
Abstract: Buriaci w Moskwie korzystają z rodowo-terytorialnych sieci migracyjnych oraz z kapitału społecznego, który wytwarzany jest poprzez solidarność etniczną. Instytucja ziomkostwa to zdeterytorializowana grupa korporacyjna budująca sieć wzajemnych zobowiązań i usług w oparciu o idee pokrewieństwa i duchowego związku z rejonem pochodzenia. Buriacka klasa średnia w Moskwie kreuje pozytywny wizerunek grupy i przemilcza istnienie buriackich pracowników fizycznych w stolicy. Choć dyskursywnie wykluczeni, buriaccy robotnicy włączeni zostali w system ekonomiczny diaspory.Mieszkający w Chinach Buriaci szenecheńscy wywodzą się z grupy Buriatów agińskich. W warunkach diaspory wytworzyli oni nową tożsamość rodowo-terytorialną. Buriaci ci uczestniczyli w odmiennych, niż ich pobratymcy z Rosji, procesach gospodarczych i społecznych. Przez lata podtrzymywali ideę powrotu, która integrowała grupę. W latach 90.. XX w. Szenecheńczycy utworzyli sieć transgranicznych powiązań handlowych, korzystając z reaktywowanych powiązań krewniaczych. Trzysta osób zdecydowało się na repatriację. Repatrianci integrowali się segmentarnie z buriackojęzyczną częścią społeczeństwa. Strategie adaptacyjne ograniczone były przez kompetencje kulturowe migrantów i trudności z legalizacją pobytu. Buriaci szenecheńscy włączeni zostali w projekt odrodzenia etnicznego. Zaczęli symbolizować kwintesencję kultury buriackiej. Migranci przyjęli wyznaczoną im rolę społeczną i symulują esencjonalistyczny obraz samych siebie, przez co cieszą się akceptacją społeczną.
Buryats in Moscow use patrimonial-territorial migration networks and social capital which is created by ethnic solidarity. Community institution deterritoried cooperative group building network of mutual obligations and services based on ideas of kinship and spritual connection with the region of origin. Buryat middle class in Moscow creates positive image of the group and omits existing of Buryat physical workers in the capital. Although discursively excluded Buryat workers were included in economic system of the diaspora.Shenehen Buryats living in China derive from the group of Aga Buryats. Under the conditions of diaspora they created a new patrimonial-territorial identity. These Buryats in comparison with their kinsmen from Russia took part in different economic and social processes. Over the years they kept the idea of a return which integrated the group. In the 90s of the XX century Shenehens created a network of cross-border trade links, using reactivated kinship ties. Three hundred people decided to repatriate. The returnees integrated segmentary with Buryat speaking part of the society. Adaptation strategies were limited by cultural competence of the migrants and the difficulties with legalization of stay. Shenehen Buryats were included in the project of ethnic revival. They began to symbolize the essence of Buryat culture. Migrants accepted the social role assigned to them and simulate essentialistic self-image because of what they enjoy social acceptance.
Description: Wydział Historyczny: Instytut Etnologii
URI: http://hdl.handle.net/10593/1336
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DOKTORAT - ZBIGNIEW SZMYT.pdf5.75 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.