Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13374
Title: Konstrukcje Integracji Migrantów w Brytyjskim Dyskursie Publicznym
Other Titles: Constructions of Migrant Integration in British Public Discourse
Authors: Bennett, Samuel Thomas
Advisor: Krzyżanowski, Michał. Promotor
Fabiszak, Małgorzata. Promotor
Keywords: dyskurs
discourse
imigracja
immigration
krytyczna analiza dyskursu
critical discourse analysis
integracja
integration
migranci
migrants
Issue Date: 25-Jun-2015
Abstract: W niniejszej rozprawie doktorskiej zastosowano krytyczno-analityczne podejście do analizy dyskursu tworzącego wizerunek integracji migrantów w brytyjskiej sferze publicznej. Aby zrozumieć problemy społeczne należy odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób omawiane są one przez społeczeństwa. Niniejsza rozprawa przyjmuje analityczne podejście do dyskursu, zakładające, że język jest formą interakcji społecznej, więc do wyjaśnienia konkretnych zjawisk społecznych kluczowa jest analiza makro- i mikrokontekstu, w którym zachodzi dyskurs. W rozprawie twierdzę, że konstrukcja dyskursu o integracji w sferze publicznej Zjednoczonego Królestwa uległa zmianom w latach 2000-2010. Perspektywa wielokulturowa oraz afirmacja kulturowego pluralizmu ustąpiły miejsca ideom neo-asymilacji, popartym przez dyskurs neoliberalizmu. W tym celu analizuję trzy rodzaje dyskursu: teksty polityczne, publicystyczne i nagrania grup fokusowych z migrantami. W analizie wykorzystano podejście dyskursywno-historyczne (DHA) w ramach krytycznej analizy dyskursu. Jest ono znakomitym narzędziem analizy rasizmu i nacjonalizmu,szczególnie użytecznym w jakościowej analizie językoznawczej z elementami wywiadu zastosowanej w niniejszej rozprawie. Dzięki wielowymiarowemu podejściu do kontekstu, DHA rozgrywa się na mikro-poziomie tekstu i pozwala wziąć pod uwagę szeroko stosowane praktyki społeczne.
This thesis employs a critical-analytical approach to discourse to analyse the discursive construction of migrant integration in the UK public sphere. In order to understand problems within society, the question of how societies speak about these problems needs to be addressed. The thesis employs a discourse analytical approach which holds that, because at its essence language is a form of social interaction, an analysis of both the micro and macro contexts of a discourse is vital in order to fully explain a particular social phenomenon. I argue that the discursive construction of integration in public sphere in the UK between 2000 and 2010 shifted from multiculturalism and a celebration of cultural pluralism to one of neo-assimilation informed by a wider spread of neo-liberal discourse. To do this, I analyse three types of discourse: political texts, media texts and recordings of focus groups with incoming non-nationals. To analyse the empirical material, I use the Discourse Historical Approach which has previously been proven to be an excellent tool for analysing racism and nationalism and it is particularly applicable for qualitative linguistic analysis incorporating fieldwork, such as this thesis. As well as the micro-level of the text or utterance, through its multi-level approach to context, the DHA also takes into account wider social practices.
Description: Wydział Anglistyki
URI: http://hdl.handle.net/10593/13374
Appears in Collections:Doktoraty (WA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Samuel Bennett-thesis-Feb2015.pdf3.14 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.