Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13585
Title: Tajemnica adwokacka w kontekście ustawy o ochronie danych osobowych
Other Titles: Lawyers secrecy in the context of the Act on the Protection of Personal Data
Authors: Bielecka, Katarzyna
Brudło, Klaudia
Keywords: tajemnica adwokacka
lawyers secrecy
ochrona danych osobowych
protection of personal data
akta sprawy
case files
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2015, nr 5, s. 25-40
Abstract: W artykule przedstawiono charakterystykę tajemnicy adwokackiej zarówno na podstawie szczególnych przepisów etyki zawodowej, jak i ustawy o ochronie danych osobowych. Postawiono pytanie, czy ochrona danych osobowych jest elementem składowym konstytucyjnego prawa do prywatności jako dobra osobistego. Problematycznym zagadnieniem staje się kolizyjność norm etycznych z ustawowymi oraz możliwość wyłączenia tych ostatnich. Ponadto rozważano ograniczenia kontroli tych danych osobowych, które objęte są tajemnicą adwokacką. Poruszono też kwestię odpowiedzialności karnej i cywilnej za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a także odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki zawodowej. Przywołano poglądy doktryny oraz stanowisko orzecznictwa, aby znaleźć kompromis pomiędzy skrajnymi koncepcjami.
The authors undertake to provide the characteristics of legal professional privilege, both based on the specific rules of professional ethics, as well as the Personal Data Protection Act. The question raised is whether the protection of personal data is a component of constitutional right to privacy as personal interests. The problematic issue becomes a collision of ethical standards with the statutory ones, and the possibility to disable the latter. At the same time the question of limiting control over these personal data which are covered by legal privilege is considered. Moreover, the issue of criminal and civil liability for unlawful processing of personal data, as well as disciplinary liability for the proceedings contrary to the principles of professional ethics is raised. The authors recall the standpoint of doctrine and jurisprudence trying to find a compromise between the extreme concepts.
URI: http://hdl.handle.net/10593/13585
ISSN: 2299-2774
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2015, nr 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_BIELECKA_BRUDŁO.pdf572 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record



Items in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.