Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13853
Title: Wiek rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej a poziom rozwoju mowy pisanej u uczniów klas I-III: analiza porównawcza
Authors: Jabłoński, Sławomir
Kleka, Paweł
Keywords: gotowość szkolna
mowa pisana
rozwój umiejętności czytania i pisania
Issue Date: 5-May-2015
Publisher: Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie
Citation: Edukacja, 1(132), 2015, s. 7-19
Abstract: W artykule podjęto problem gotowości szkolnej dzieci z klas 1–3, różniących się wiekiem rozpoczęcia edukacji w szkole. Skupiono się na analizie poziomu umiejętności posługiwania się pismem w porównywanych grupach. Czytanie i pisanie zostały przedstawione z perspektywy kulturowo-historycznej psychologii Lwa Wygotskiego jako dwie formy wyższej funkcji psychicznej – mowy pisanej i jednocześnie jako główne wskaźniki interakcyjnie ujętej gotowości szkolnej w pierwszych latach edukacji wczesnoszkolnej. W celu identyfikacji różnic pomiędzy dziećmi, które rozpoczęły naukę w szkole w wieku 6 i 7 lat, poddano analizie wyniki badania grupy 314 uczniów klas 1–3. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem Baterii do oceny czytania i pisania oraz Testu matryc Ravena w wersji kolorowej. Uzyskane wyniki wskazują na brak różnic w zakresie poziomu mowy pisanej w badanych grupach. Najbardziej prawdopodobnym tego powodem jest elitarność grupy dzieci posłanych do szkoły w wieku 6 lat. Cechuje je bowiem wyższy poziom inteligencji płynnej oraz wyższy poziom wykształcenia ich rodziców.
Sponsorship: Artykuł przygotowany na podstawie wyników badania przeprowadzonego w ramach projektu badawczego „Konstrukcja narzędzi do psychologicznej diagnozy gotowości do uczenia się dzieci w wieku od 3. do 11. roku życia”, sfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr N N106 047839).
URI: http://hdl.handle.net/10593/13853
ISSN: 0239-6858
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2015 S Wiek rozpoczecia nauki.pdf504.84 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons