Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13894
Title: Normy ostrożności w prawie karnym
Other Titles: Norms of cautiousness in the criminal law
Authors: Byczyk, Marcin
Advisor: Pohl, Łukasz. Promotor
Keywords: normy ostrożności
norms of cautiousness
nieumyślność
objective imputation
obiektywne przypisanie
unintentional crimes
kontratypy pozaustawowe
conditions of excluding criminal liability
struktura przestępstwa
structure of the crime
Issue Date: 8-Oct-2015
Abstract: Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest problematyka norm ostrożności w prawie karnym. Autor analizuje ich rolę jako przesłankę odpowiedzialności karnej, stwierdzając, iż stanowią one samodzielny element w strukturze przestępstwa, relewantny dla wszystkich typów czynów zabronionych. Nadto, autor dokonuje teoretyczno-prawnej analizy ich statusu normatywnego, rozważa ich doniosłość jako czynnik rzutujący na sędziowski wymiar kary, wskazuje na historyczne proweniencje tej instytucji oraz odnosi się do postrzegania norm ostrożności w innych porządkach prawnych tudzież w sądowej praktyce stosowania prawa. W wyniku tych rozważań okazuje się, że współczesne pojmowanie norm ostrożności nie jest wolne od szeregu nieścisłości i uproszczeń, przez które to instytucja ta nie jest należycie doceniana i wykorzystywana w prawie karnym jako element służący do ograniczenia zakresu odpowiedzialności karnej.
The subject of this scientific dissertation is the question of the norms of cautiousness in the criminal law. The author analyses their significance as premise of the criminal liability, stating that they constitute an independent element in the structure of the crime, relevant for all types of the prohibited acts. Moreover, the author conducts a theoretical analysis of their normative status, considers their significance as the factor influencing the judicial choice and application of the penalty, investigates the historical roots of this institution and discusses the perception of the norms of cautiousness in other legal systems as well as in the polish judicial practice. Those investigations reveal that the current perception of the norms of cautiousness is not free from several major mistakes and shortcomings, due to which this institution is not sufficiently appraised and utilised in the criminal law as an element serving for limiting the scope of the criminal liability.
Description: Wydział Prawa i Administracji: Zakład Prawa Karnego
URI: http://hdl.handle.net/10593/13894
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozprawa doktorska Marcina Byczyka - wersja ostateczna.pdf6.23 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.