Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13984
Title: Rola samorządu w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów. Studium porównawcze na przykładzie Polski i RFN
Other Titles: The role of local government in the area of improving the competitiveness of regions. The comparative study based on Poland and Federal Republic of Germany
Authors: Balcerek-Kosiarz, Marta
Advisor: Kmieciak, Robert. Promotor
Keywords: samorząd terytorialny
local government
samorząd gospodarczy
chambers of commerce
konkurencyjność regionów
competitiveness of regions
rozwój lokalny i regionalny
local and regional development
wieloszczeblowe zarządzanie
multi-level governance
Issue Date: 3-Nov-2015
Abstract: Celem pracy doktorskiej jest przedstawienie roli samorządu terytorialnego i gospodarczego w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów na przykładzie Polski i Republiki Federalnej Niemiec. Doświadczenia niemieckich gmin i izb przemysłowo-handlowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej mogą bez wątpienia stanowić przykład i zarazem asumpt do pogłębienia badań w zakresie kierunków rozwoju lokalnego, które doprowadzą do szerokiego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Efektem pracy doktorskiej jest sformułowanie nowego paradygmatu rozwoju lokalnego. W ramach którego podstawą rozwoju lokalnego, a więc i regionalnego uczyniono współpracę gospodarczą samorządu gminnego z publicznoprawnymi izbami przemysłowo-handlowym w układzie sieciowym w ramach wieloszczeblowego zarządzania. Powstała w wyniku współpracy wiedza powinna być oparta na strategiach zarządzania, bowiem dzięki temu zmniejszają się ich koszty transakcyjne. Taka forma współpracy doprowadza do rozwoju otoczenia instytucjonalnego, które może stanowić podstawę rozwoju innowacyjności wpływającą na konkurencyjność regionów.
The main aim of the thesis is to show the role of local government and chambers of commerce in the area of improving the competitiveness of regions on teh example of Poland and Federal Republic of Germany. The experience of German local government and chambers of industry and trade in economic activity are the example and incentive to conduct the research in the field of local development, which contributes to social and economic development in Poland. The result of thesis is the new paradigma of local development. The new paradigma indicates that the basis for local and regional development is economic cooperation between local governments and chambers of industry and trade in the multi-level governance. The knowledge, which is generated in this proces, should base on management strategies. They provide the decline of transactional costs. As a result of this cooperation the institutional milieu is developed. It could be treated as a base for development of innovation, which has a great impact on regions competitiveness.
Description: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa: Zakład Badan Władzy Lokalnej i Samorządu
URI: http://hdl.handle.net/10593/13984
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marta Balcerek-Kosiarz.doktorat.pdf
  Restricted Access
7.58 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.