Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14022
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKijas, Artur. Promotor-
dc.contributor.authorKrólczyk, Agnieszka-
dc.date.accessioned2015-11-16T09:19:51Z-
dc.date.available2015-11-16T09:19:51Z-
dc.date.issued2015-11-16-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/14022-
dc.descriptionWydział Historycznypl_PL
dc.description.abstractObraz Rosji i Rosjan utrwalony w relacjach Polaków podróżujących na Wschód w latach 1795-1863 był, w przeważającej części, negatywny, zbudowany na opozycji Polski (demokratycznej, szanującej europejskie wartości, kulturalnej, dbającej o edukację młodzieży) wobec Rosji (despotycznej, zachowującej pomimo pozorów ucywilizowania barbarzyńskie obyczaje, nie dbającej o wykształcenie obywateli, a często sprzyjającej deprawacji obywateli). Krytyczną postawę wobec rosyjskiej rzeczywistości mieli zarówno ci z Polaków, którzy przebywali w Imperium przez krótki okres czasu, jak i ci, którzy postanowili związać się z Rosją na stałe. Jednakże obraz Rosji w oczach Polaków nie był jednoznacznie negatywny. W każdej z omówionych dziedzin życia dostrzec możemy przykłady wyłamujące się z tego surowego krytycyzmu, które go łagodziły, jednak nie podważały. Dziedziną, która wyraźnie odbiegała od schematu były relacje osobiste Polaków i Rosjan, mające bardzo często bliski, serdeczny charakter. Pominięcie w nich kontekstu politycznego, pozwalało budować wzajemne związki na szacunku i zrozumieniu. Jednoznacznie wrogi stosunek do Rosjan miały jedynie te środowiska polonijne, które za nadrzędny cel prawdziwych patriotów uważały walkę o niepodległość i nie zamierzały z niej rezygnować. Kontakty towarzyskie z Rosjanami, w ich oczach, największymi wrogami ojczyzny, postrzegali jako niedopuszczalne.pl_PL
dc.description.abstractThe depiction of Russia and Russians established in the reports made by Poles travelling to the east in the years 1795-1863 were mainly negative and based on the opposition between Poland (democratic, respectful to European values, assuring education of the young generation) and Russia (despotic, holding on to barbaric customs despite pretences otherwise, not assuring the education of its citizens and quite often encouraging their depravity). A critical attitude to Russian reality was displayed by both those Poles who stayed in the Russian Empire for a short time, and those who decided to make permanent bonds with Russia. However, the image of Russia in the eyes of Poles was not solely a negative one. In each of the branches of life described in this study we can notice examples which were contrary to such strict criticism and mitigated it without undermining it. There were personal relationships between Poles and Russians which were very often very close and friendly, and which denoted the one area/denoted an area which clearly deviated from the general attitude. Casting aside the political context made it possible to base mutual relations on respect and understanding. An explicitly hostile attitude towards Russians was mantained only by those Polish communities for whom the fight for independence was the main goal of the real patriots – who did not intend to resign from this undertaking. To them, any social contacts with Russians – in their eyes the worst enemies of their homeland – were totally unacceptable.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl_PL
dc.subjectPolacy w Rosjipl_PL
dc.subjectPoles in Russia in the 19th centurypl_PL
dc.subjectRosjanie – stereotyppl_PL
dc.subjectRussia in the 19th centurypl_PL
dc.subjectRussians and their stereotypepl_PL
dc.subjectPolacy i Rosjanie – stosunki etnicznepl_PL
dc.subjectPoles and Russians – ethnic relationspl_PL
dc.titleRosja i Rosjanie w relacjach Polaków podróżujących na Wschód (1795-1863)pl_PL
dc.title.alternativeRussia and Russians in the reports of Poles who travelled to the Eastpl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ScaloneDokumenty(1).pdf3.84 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.