Zdolność organizacji międzynarodowych do zawierania traktatów

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-11-20
Editor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Title alternative
Treaty-making capacity of international organizations
Abstract
Praca obejmuje problematykę ius contrahendi organizacji międzynarodowych, która zaprezentowana jest na bazie ogólnej problematyki ich osobowości prawnomiędzynarodowej. Celem badań jest określenie istoty, źródeł i specyfiki zdolności traktatowej organizacji międzynarodowych, która jest szczególnie ważnym atrybutem każdego podmiotu prawa międzynarodowego. Fakt, ze organizacje międzynarodowe mogą zawierać umowy międzynarodowe przesądza o ich osobowości prawnomiędzynarodowej, która zawsze implikuje zdolność traktatową. Przedmiotem rozważań jest zarówno koncepcja kompetencji przyrodzonych organizacji międzynarodowych, jak i koncepcja kompetencji przyznanych im przez państwa w postanowieniach statutowych, W odniesieniu do tej drugiej koncepcji, najbardziej powiązanej z zasadą suwerenności państw, analizowana jest problematyka kompetencji traktatowych wyraźnie określonych, jak również kompetencji dorozumianych, wymagających przeprowadzenia skomplikowanej dedukcji w oparciu o różne, nie zawsze jednoznaczne podstawy. Praktyczną stronę problematyki badawczej obrazuje analiza źródeł zdolności traktatowej Unii Europejskiej i jej realizacji w praktyce. W pracy zaprezentowana została również problematyka zdolności traktatowej niektórych organów traktatowych, które nie są organizacjami międzynarodowymi, ale zostały wyposażone przez państwa w określony zakres ius contrahendi.
This thesis deals with the ius contrahendi of international organizations which is discussed in the context of the general problem of their international legal personality. The aim of the study is to define the essence, sources and nature of the treaty-making capacity of international organizations as a particularly important attribute of any subject of international law. The fact that international organizations are able to conclude international agreements determines their international legal personality, which always implies the capacity to conclude treaties. The discussion focuses on the concepts of both the inherent powers of international organizations and the powers attributed to them in their statutes by States. The latter concept, most related to the principle of the sovereignty of States, is the point of reference for the analysis of expressly granted treaty-making powers and implied powers which require a complex deduction process often resting on uncertain foundations. The practical aspects of the research issues are illustrated by the analysis of the sources of the European Union’s treaty-making capacity and its exercise in practice. Finally, the thesis examines the treaty-making capacity of some treaty bodies which, although not international organizations, are vested by States with clearly defined scope of ius contrahendi.
Description
Wydział Prawa i Administracji
Sponsor
Keywords
Organizacja międzynarodowa, International organization, osobowość prawnomiędzynarodowa, international legal personality, kompetencje przyznane, attributed powers, kompetencje dorzumiane, implied powers, ius contrahendi, treaty-making
Citation
DOI
Alternative location
Creative Commons License