Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14032
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBoisson de Chazournes, Laurence. Promotor-
dc.contributor.advisorMataczyński, Maciej. Promotor-
dc.contributor.authorGadkowski, Andrzej-
dc.date.accessioned2015-11-20T10:58:52Z-
dc.date.available2015-11-20T10:58:52Z-
dc.date.issued2015-11-20-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/14032-
dc.descriptionWydział Prawa i Administracjipl_PL
dc.description.abstractPraca obejmuje problematykę ius contrahendi organizacji międzynarodowych, która zaprezentowana jest na bazie ogólnej problematyki ich osobowości prawnomiędzynarodowej. Celem badań jest określenie istoty, źródeł i specyfiki zdolności traktatowej organizacji międzynarodowych, która jest szczególnie ważnym atrybutem każdego podmiotu prawa międzynarodowego. Fakt, ze organizacje międzynarodowe mogą zawierać umowy międzynarodowe przesądza o ich osobowości prawnomiędzynarodowej, która zawsze implikuje zdolność traktatową. Przedmiotem rozważań jest zarówno koncepcja kompetencji przyrodzonych organizacji międzynarodowych, jak i koncepcja kompetencji przyznanych im przez państwa w postanowieniach statutowych, W odniesieniu do tej drugiej koncepcji, najbardziej powiązanej z zasadą suwerenności państw, analizowana jest problematyka kompetencji traktatowych wyraźnie określonych, jak również kompetencji dorozumianych, wymagających przeprowadzenia skomplikowanej dedukcji w oparciu o różne, nie zawsze jednoznaczne podstawy. Praktyczną stronę problematyki badawczej obrazuje analiza źródeł zdolności traktatowej Unii Europejskiej i jej realizacji w praktyce. W pracy zaprezentowana została również problematyka zdolności traktatowej niektórych organów traktatowych, które nie są organizacjami międzynarodowymi, ale zostały wyposażone przez państwa w określony zakres ius contrahendi.pl_PL
dc.description.abstractThis thesis deals with the ius contrahendi of international organizations which is discussed in the context of the general problem of their international legal personality. The aim of the study is to define the essence, sources and nature of the treaty-making capacity of international organizations as a particularly important attribute of any subject of international law. The fact that international organizations are able to conclude international agreements determines their international legal personality, which always implies the capacity to conclude treaties. The discussion focuses on the concepts of both the inherent powers of international organizations and the powers attributed to them in their statutes by States. The latter concept, most related to the principle of the sovereignty of States, is the point of reference for the analysis of expressly granted treaty-making powers and implied powers which require a complex deduction process often resting on uncertain foundations. The practical aspects of the research issues are illustrated by the analysis of the sources of the European Union’s treaty-making capacity and its exercise in practice. Finally, the thesis examines the treaty-making capacity of some treaty bodies which, although not international organizations, are vested by States with clearly defined scope of ius contrahendi.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl_PL
dc.subjectOrganizacja międzynarodowapl_PL
dc.subjectInternational organizationpl_PL
dc.subjectosobowość prawnomiędzynarodowapl_PL
dc.subjectinternational legal personalitypl_PL
dc.subjectkompetencje przyznanepl_PL
dc.subjectattributed powerspl_PL
dc.subjectkompetencje dorzumianepl_PL
dc.subjectimplied powerspl_PL
dc.subjectius contrahendipl_PL
dc.subjecttreaty-makingpl_PL
dc.titleZdolność organizacji międzynarodowych do zawierania traktatówpl_PL
dc.title.alternativeTreaty-making capacity of international organizationspl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhD Andrzej Gadkowski.pdf
  Restricted Access
2.49 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.