Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14054
Title: Struktura egzaminów zewnętrznych a funkcjonowanie poznawcze dwujęzycznych uczniów z uszkodzeniem narządu słuchu
Other Titles: External examination structure and the cognitive functions of bilingual students with hearing impairments
Authors: Wiśniewska, Anna
Advisor: Jakoniuk - Diallo, Anna. Promotor
Keywords: dwujęzyczność
bilingualism
głusi
deaf
dostosowanie egzaminów
special examination arrangements
Issue Date: 3-Dec-2015
Abstract: Celem niniejszej pracy doktorskiej była próba udzielenia odpowiedzi na następujące pytania: (1) Czy wprowadzane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE) modyfikacje w egzaminach zewnętrznych dla uczniów z wadą słuchu nie wpływają na zmianę poziomu trudności poszczególnych pytań egzaminacyjnych? i / lub (2) Czy wprowadzane przez CKE modyfikacje wpisują się w potrzeby dwujęzycznych uczniów z wadą słuchu, kształcących się w systemie szkolnictwa specjalnego? Analizie poddano arkusze egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów przyrodniczych z lat 2012-2013 i wyodrębniono pięć typów wprowadzanych modyfikacji. Następnie przeprowadzono badania porównawcze w modelach: eksperymentalnym i quasi-eksperymentalnym w grupach: dwujęzycznych uczniów z wadą słuchu i uczniów słyszących. Na podstawie wyników badań wysunięto następujące postulaty pedagogiczne dotyczące m.in. konieczności: (1) odejścia od dostosowywania zadań egzaminacyjnych poprzez modyfikowanie ich zawartości merytorycznej; (2) pogłębienia badań dotyczących adekwatnego sposobu prezentacji treści egzaminacyjnych dla uczniów z wadą słuchu; (3) pogłębienia badań odnoszących się do celowości wydłużania czasu trwania egzaminów w grupie uczniów z wadą słuchu; (4) dokonania analizy modyfikacji wprowadzanych we wszystkich typach egzaminów na poszczególnych etapach edukacji; (5) opracowania podanych do publicznej wiadomość standardów i procedur dostosowywania arkuszy egzaminacyjnych dla uczniów z wadą słuchu.
The purpose of this doctoral thesis is to answer the following questions: (1) Whether the modifications implemented by the Central Examination Commission (CKE) do not influence the difficulty level of individual examination questions? and / or (2) Whether the modifications implemented by The CKE meet the needs of bilingual students with impaired hearing, who study within the special education system? Examine papers dating from 2012 to 2013 for natural science subjects were subjected to analysis. Five types of modifications implemented by The CKE into the examination papers for students with impaired hearing were identified. This was followed by a comparative research with following methods: experimental and quasi-experimental for both bilingual students with hearing impairments group and normal hearing students group. On the basis of the results obtained from the conducted research pedagogical postulates were made considering, among other, the necessity of: (1) departing from adjusting of examination tasks through modification of their substantive content, (2) increasing research on presently most adequate way of adjusting the examination content presentation system for students with hearing impairments, (3) increasing research on the desirability of extending examination time for hearing impaired student groups, (4) undertaking an analysis of modifications implemented in all types of examinations on different stages of education, (5) developing and making available to the public the standards and procedures considering test sheets adjustments for students with hearing impairments.
Description: Wydział Studiów Edukacyjnych
URI: http://hdl.handle.net/10593/14054
Appears in Collections:Doktoraty (WSE)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doktorat_AW_pdfcreator-1.pdf
  Restricted Access
87.76 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.