Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14082
Title: Różnice indywidualne w uczeniu się języka angielskiego jako obcego w środowisku blended learning
Other Titles: Investigating the role of individual differences in learning English as a foreign language in a blended learning environment
Authors: Olejarczuk, Edyta
Advisor: Pawlak, Mirosław. Promotor
Keywords: różnice indywidualne
individual differences
komputerowe wspomaganie nauki języka obcego
Computer Assisted Language Learning
nauczanie hybrydowe
blended learning
Issue Date: 16-Dec-2015
Abstract: Głównym celem niniejszej pracy było zbadanie związku pomiędzy wybranymi czynnikami kognitywnymi i afektywnymi oraz porównanie efektywności zastosowania dwóch podejść do nauczania języka obcego specjalistycznego, tj. podejścia tradycyjnego oraz blended learning w polskim kontekście edukacyjnym. Wstępne rozważania teoretyczne, zawarte w Rozdziale 1., poświęcone są przeglądowi odpowiedniej literatury dotyczącej natury różnic indywidualnych odpowiadających za odnoszenie sukcesu w nauce języka obcego, ze szczególnym uwzględnieniem takich czynników jak strategie uczenia się, style uczenia się, uzdolnienia i motywacja. Z kolei Rozdział 2. przedstawia najważniejsze osiągnięcia w dziedzinie komputerowego wspomagania nauki języków obcych ze szczególnym naciskiem na metodę blended learning, która stanowi główny przedmiot badania opisanego w niniejszej pracy. W Rozdziale 3. uwaga została skupiona na omówieniu wyników badań empirycznych dotyczących roli rozmaitych czynników indywidualnych w nauce języka obcego wspomaganej komputerowo, co stanowiło wstęp do rozdziałów badawczych. Tak więc głównym celem Rozdziału 4. było przedstawienie kwestii metodologicznych związanych z omawianym badaniem, podczas gdy głównym założeniem Rozdziału 5. było zaprezentowanie szczegółowego opisu wyników badania przeprowadzonego dla celów niniejszej pracy doktorskiej. Wyżej wymienione rozdziały zostały uzupełnione o podsumowanie, implikacje pedagogiczne oraz sugestie co do kierunku dalszych prac w tej dziedzinie. Chociaż w toku badania nie udało się wykazać ponad wszelką wątpliwość przewagi któregokolwiek z dwóch zastosowanych podejść dydaktycznych, poczyniono wiele spostrzeżeń dotyczących wpływu obu rodzajów instrukcji na poziom opanowania języka obcego. Ponadto przedstawiono liczne wnioski dotyczące skomplikowanej zależności między różnymi czynnikami indywidualnymi a sukcesem w nauce języka obcego wspomaganej komputerowo.
The main aim of the present work is to investigate the relationship between selected cognitive and affective individual learner variables and to explore the effectiveness of two pedagogical options, i.e. face-to-face and blended learning, in the process of learning English for Specific Purposes (ESP) in the Polish educational context. The preliminary theoretical considerations included in Chapter 1 provide a discussion of relevant literature on the nature of individual learner factors accounting for differential success in FL learning, with particular emphasis being placed on such variables as language learning strategies, learning styles, foreign language aptitude and motivation. Chapter 2, in turn, presents an overview of the most crucial developments in the area of Computer Assisted Language Learning (CALL) with particular attention being given to blended learning, which is the main theme of the study described in this work. In Chapter 3, the focus of attention is shifted to the presentation and discussion of empirical investigations into the role of specific IDs in foreign language learning aided by CALL, which serves as an introduction to the empirical part of the thesis. More specifically, the main aim of Chapter 4 is to outline methodological considerations of the current study; whereas the primary objective of Chapter 5 is to present in detail and discuss the results of the research project described in this dissertation. The two empirical chapters are followed by conclusions, pedagogical implications, and suggestions for further research in the investigated area. Although absolute predominance of either of the two approaches was not established in the course of the experimental intervention, a number of observations were made as to the differential effects of the treatments on the students’ FL attainment. In addition, valuable insights were obtained into the intricate interplay between different IDs and FL achievement in a CALL environment.
Description: Wydział Anglistyki
URI: http://hdl.handle.net/10593/14082
Appears in Collections:Doktoraty (WA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Edyta_Olejarczuk_PhDthesis.pdf4.06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.