Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14101
Title: Prywatne modlitwy eucharystyczne w posoborowej odnowie liturgicznej. Studium teologicznoliturgiczne
Other Titles: The private eucharistic prayers in post-conciliar liturgical renewal. Theological and liturgical study
Authors: Przybylak, Maciej
Advisor: Lijka, Kazimierz. Promotor
Keywords: modlitwa eucharystyczna
Eucharistic prayer
anafora
anaphora
Oosterhuis
kreatywność liturgiczna
liturgical creativity
Issue Date: 28-Dec-2015
Abstract: Analiza anafor Kościoła wschodniej tradycji liturgicznej oraz kanonów rytów Kościoła zachodniego wpisała się na stałe w prace badawcze z zakresu liturgii. Odnowa liturgiczna zapoczątkowana przez Sobór Watykański II stanowiła impuls do podejmowania tego rodzaju poszukiwań, ponieważ zaczęto postulować wprowadzenie do odnowionej liturgii zaadaptowanych anafor zaczerpniętych z Kościołów wschodnich oraz nowych tekstów będących przejawem kreatywności liturgicznej Kościołów partykularnych. W takiej sytuacji zrodziły się prywatne, nieautoryzowane modlitwy eucharystyczne, które stały się liturgicznym fenomenem w wielu krajach zwłaszcza Europy zachodniej. Z powodu ogólnej nieznajomości tego rodzaju liturgicznych tekstów w Polsce, w rozprawie zostało podjęte opracowanie zagadnienia kanonów prywatnego pochodzenia, aby ukazać ważny rozdział historii posoborowej odnowy liturgicznej wspólnot lokalnych przede wszystkim Europy Zachodniej i pośrednio podkreślić szkodliwość fałszywie pojętej kreatywności liturgicznej. Fenomen anafor pochodzenia prywatnego rozpoczął się już po zakończeniu Soboru Watykańskiego II. Pierwsza publikacja nieautoryzowanego kanonu miała miejsce w Holandii już w 1966 roku. Celem pracy było generalne przedstawienie zjawiska prywatnych modlitw eucharystycznych powstałych głównie w krajach Zachodu, poprzez pokazanie genezy i historii tego liturgicznego fenomenu oraz analizę zmierzającą do ukazania licznych stron pozytywnych i negatywnych zebranych tekstów euchologicznych.
The analysis of the anaphoras of the Eastern Church traditions as well as the canons of Western Church rites has constantly been a subject of liturgical research. Liturgical renewal initiated by II Vatican Council was another impulsion to undertake this kind of investigation due to the fact that some stipulated to introduce adapted anaphoras derived from Eastern Churches as well as new texts, which were a sign of the particular Churches creativity, to the renewed liturgy. Under such circumstances, private, unauthorized Eucharistic prayers were created and became a liturgical phenomenon in many countries, especially in western Europe. Due to the general unfamiliarity of such kind of liturgical texts in Poland, the thesis presents the analysis of private origin canons, in order to show the important period of post-conciliar liturgical renewal of local Churches, particularly in western Europe and also to indirectly underline the harmfulness of falsely understood liturgical creativity. The phenomenon of private origin anaphoras started after the II Vatican Council. The first publication of unauthorized canon took place in the Netherlands as early as in 1966. The aim of the thesis was to present the phenomenon of private Eucharistic prayers created mainly in western countries, through showing the origin and the history of the liturgical phenomenon as well as the analysis aiming to show numerous positive and negative aspects of the euchologic texts.
Description: Wydział Teologiczny
URI: http://hdl.handle.net/10593/14101
Appears in Collections:Doktoraty (WT)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doktorat 2015.pdf
  Restricted Access
2.41 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.