Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2015, nr 3

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 8
 • Item
  Zależność między okresem trwania małżeństwa a przyczynami rozkładu pożycia małżeńskiego prowadzącego do separacji
  (Wielkopolska Rada Młodzieży, 2015) Turczak, Anna
  Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy okres trwania małżeństwa ma wpływ na przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego prowadzącego do separacji, a jeśli tak, to jaki jest to wpływ. Zastosowanym w artykule narzędziem badawczym jest test niezależności chi-kwadrat. Główne wnioski z przeprowadzonej analizy są następujące: 1) Stosunkowo najrzadziej problem alkoholowy dotyka małżeństw o krótkim (tj. do 9 lat) oraz bardzo długim (tj. co najmniej 25 lat) stażu małżeńskim. 2) Z niezgodnością charakterów jako przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego prowadzącego do separacji mamy częściej do czynienia w pierwszych kilku latach trwania małżeństwa, jak również gdy para ma za sobą bardzo długi staż małżeński (25 bądź więcej lat). 3) Nieporozumienia na tle finansowym są przyczyną separacji względnie najczęściej w przypadku małżeństw o stażu nie przekraczającym 15 lat. 4) Trudności mieszkaniowe to problem głównie młodych małżeństw – małżeństw trwających krócej niż 9 lat.
 • Item
  Podatkowe wsparcie procesów sanacji prowadzonych w ramach postępowań upadłościowych i naprawczych
  (Wielkopolska Rada Młodzieży, 2015) Springer, Andrzej
  Przedstawione w artykule aspekty podatkowe umorzenia zobowiązań dotychczas nie doczekały się pogłębionej analizy w literaturze oraz realnych skutków różnic w tym zakresie. Jednak wpływ opodatkowania dostrzegli eksperci przygotowujący ustawę oraz ustawodawca. Niewątpliwie wprowadzone zmiany, stawiające przedsiębiorcę upadłego lub podejmującego proces zapobieżenia upadłości w korzystniejszej z ekonomicznego punktu widzenia sytuacji, stanowią wyraz świadomej polityki państwa, zmierzającej do wsparcia tych przedsiębiorców, w celu ograniczenia negatywnego wpływu ich indywidualnego kryzysu na kontrahentów, a często także na całą branżę gospodarki. Ocena rzeczywistego wpływu zmian dokonana będzie mogła zostać już po wejściu w życie Prawa restrukturyzacyjnego.
 • Item
  Mobbing i przeciwdziałanie temu zjawisku na gruncie kodeksu pracy
  (Wielkopolska Rada Młodzieży, 2015) Semena, Julia
  W artykule przestawiono przesłanki określające instytucję mobbingu w rozumieniu art. 943 § 2 kodeksu pracy. Wskazano formy, jakie mogą przybierać działania mobbingowe. Szczególną uwagę poświęcono konstrukcji ciążącego na pracodawcy obowiązku przeciwdziałania mobbingowi (art. 943 § 1 kodeksu pracy), który zdaje się mieć znaczenie kardynalne, jeżeli chodzi o zapobieganie występowaniu mobbingu w środowisku pracy.
 • Item
  Factors influencing to retire – case study of Poland
  (Wielkopolska Rada Młodzieży, 2015) Richert-Kaźmierska, Anita
  W związku z postępującym procesem starzenia się społeczeństwa Europy, w ostatnich latach zarówno w polityce jak i w badaniach naukowych coraz więcej uwagi poświęca się osobom starszym oraz ich udziałowi w życiu publicznym, w tym aktywności zawodowej. Polacy, na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej, relatywnie wcześnie wycofują się z aktywności zawodowej. Według badań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , w 2012 roku 35,3% kobiet pobierających świadczenia emerytalne, rozpoczęło korzystanie z tego uprawnienia przed ukończeniem 55 roku życia, a 72,4% przed ukończeniem 60 roku życia. Oznacza to, że ponad 2/3 kobiet rozpoczyna korzystanie ze świadczeń emerytalnych przed osiągnięciem formalnego wieku emerytalnego. W przypadku mężczyzn – ponad 84% w momencie przyznania świadczenia emerytalnego nie ukończyło 65 roku życia . W związku z niską aktywnością zawodową Polaków po 50. roku życia, w opracowaniu podjęto się identyfikacji czynników wpływających na decyzje Polaków w wieku okołoemerytalnym o wycofaniu się z rynku pracy (co jest równoznaczne w tym przypadku z przejściem na emeryturę) lub kontynuowania aktywności zawodowej (w tym także po osiągnięciu formalnego wieku emerytalnego).
 • Item
  Zarys pojęcia kapitału zakładowego
  (Wielkopolska Rada Młodzieży, 2015) Kondej, Mikołaj
  W artykule podjęto próbę przybliżenia terminu kapitału zakładowego poprzez próbę zdefiniowania go w trzech różnych wymiarach: prawno-handlowym , rachunkowym oraz ekonomicznym.