Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14164
Title: Współczesne (sub)kultury młodzieżowe w kontekstach komercjalizacji i globalizacji
Other Titles: Contemporary Youth (Sub)cultures in Contexts of Commercialization and Globalization
Authors: Schilling, Agnieszka
Advisor: Kuligowski, Waldemar. Promotor
Keywords: subkultury młodzieżowe
youth subcultures
subkulturowe przestrzenie
subcultural spaces
subkulturowe artefakty
subcultural artifacts
komercjalizacja
commercialization
globalizacja
globalization
Issue Date: 8-Jan-2016
Abstract: Współczesne subkultury młodzieżowe nie są marginesem życia społecznego. Są częścią kultury dominującej, przede wszystkim za sprawą komercjalizacji i globalizacji, ale również dzięki postępującemu rozwojowi technologicznemu i mediatyzacji. Buntowniczość znana z poprzednich dekad została uciszona. Dzisiaj dla członków subkultur młodzieżowych bardziej liczą się artefakty subkulturowe, zabawa, konsumpcja i rozrywka niż ideologia, polityka czy kontestacja kultury dominującej. Nastąpiła ich transformacja. Stały się globalnymi sieciami społecznymi, które są do siebie podobne w różnych rzeczywistościach lokalnych (w obrębie kultury zachodniej). Co istotne, ich powstawanie i istnienie związane jest ponadto z procesami urbanizacyjnymi. To miasta są przestrzeniami najciekawszych subkulturowych aktywności. Poza tym członkowie współczesnych subkultur wiele czasu spędzają w cyberprzestrzeni. Rozprawa dotyczy wybranych subkultur młodzieżowych (muzycznych, miejskich sportów ekstremalnych, wizualnych), które można zaliczyć do subkultur „miękkich”, uchodzących na ogół za pozytywne zjawiska, będącymi elementami kultury popularnej, związanymi z działalnością artystyczną, zabawowo-rozrywkową i intelektualną. Składa się z następujących rozdziałów: „Definiowanie subkulturowości”, „Charakterystyka subkultur młodzieżowych”, „Przestrzenie subkulturowe”, „Artefakty subkulturowe”, „Metodologia badań”.
Contemporary youth subcultures are not a margin of social life. They are a part of the dominant culture, mainly due to commercialization and globalization, but also owing to progressive technological development and mediatization. Rebelliousness known from last decades has been silenced. What counts more today for members of youth subcultures, are subcultural artefacts, fun, consumption and entertainment rather than ideology, politics or contestation of the dominant culture. They have undergone through a transformation. They have become global social networks, similar to each other in various local realities (within the western culture). Significantly, their emergence and existence is in addition connected with processes of urbanization. Nothing else but the cities are the space of the most interesting subcultural activities. Moreover, members of the contemporary subcultures spend much time in cyberspace. The following thesis is concerned with chosen youth subcultures (musical, related to urban extreme sports and visual), which can be classified as “soft” subcultures, generally passing as positive phenomena, being elements of the popular culture, connected with artistic, fun&entertainment and intellectual activity. It is comprised of the following chapters: “Defining Subculturality”, “Characteristics of Youth Subcultures”, “Subcultural Spaces”, “Subcultural Artefacts” and “Research Methodology”.
Description: Wydział Historyczny
URI: http://hdl.handle.net/10593/14164
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Współczesne (sub)kultury młodzieżowe (...)_Agnieszka_Schilling.pdf
  Restricted Access
5.11 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.