Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14193
Title: Otwarte fundusze emerytalne jako wykonawcy zabezpieczenia społecznego w świetle wybranych swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
Other Titles: Open pension funds as social security administrators in the light of the chosen freedoms of the internal market of the European Union
Authors: Zieliński, Maciej
Advisor: Ślebzak, Krzysztof. Promotor
Keywords: fundusze emerytalne
pension funds
swobody
freedoms
Unia Europejska
European Union
Issue Date: 14-Jan-2016
Abstract: Celem rozprawy jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy na gruncie uregulowań Konstytucji RP, prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej dopuszczalne było powierzenie wykonywania ubezpieczenia społecznego otwartym funduszom emerytalnym jako podmiotom prywatnym, a jeżeli tak, to czy znajdują do nich zastosowanie przepisy o swobodnym przepływie usług i kapitału. Sformułowanie takiego pytania badawczego uzasadnia analiza dotychczasowej dyskusji dotyczącej funkcjonowania II filara systemu emerytalnego i kolejnych nowelizacji ustaw z tego zakresu. Przeprowadzone rozważania doprowadziły do wniosku, że na gruncie Konstytucji RP, wiążących Polskę aktów prawnych Rady Europy ustawodawca zwykły mógł powierzyć otwartym funduszom emerytalnym wykonywanie zabezpieczenia społecznego na wypadek osiągnięcia wieku emerytalnego. Jeżeli chodzi o uregulowania prawa międzynarodowego, to o naruszeniu wynikających z nich zobowiązań można mówić jedynie w takim zakresie, w jakim otwarte fundusze emerytalne powierzono wykonywanie wspomnianego zabezpieczenia w odniesieniu do grup objętych zakresami podmiotowymi konwencji MOP nr 35 i 36. Jeżeli chodzi zaś o perspektywę prawa Unii Europejskiej, to otwarte fundusze emerytalne mogą być kwalifikowane jako przedsiębiorstwa zobowiązane do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym, co, z mocy art. 106 ust. 2 TFUE, oznacza, nie podlegają przepisom o swobodnym przepływie kapitału i usług.
The purpose of this dissertation is to answer the question whether under the Constitution, international law and European Union law it was permissible for the legislator to entrust open pension funds as private entities with administration of social security system, and if so, whether provisions on free movement of services and capital apply to them. Such a question seems to be justified in the light of the analysis of the current discussion on the functioning of the second pillar of the pension system and the subsequent amendments of laws in this area. The considerations led to the conclusion that the legislator could have entrusted, under the Constitution and the law of the Council of Europe, open pension funds with administration of social security in the event of retirement age. As far as the rules of international law are concerned, a breach of the obligations resulting therefrom can be noted only to the extent to which open pension funds are entrusted with the administration of that security in relation to the groups covered by the International Labour Organisation Conventions No. 35 and 36. As for the European Union law, open pension funds can be classified as undertakings entrusted with the operation of services of general economic interest, which, by virtue of Article 106 paragraph. 2 TFEU, are not subject to the provisions on the free movement of capital and services.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: http://hdl.handle.net/10593/14193
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozprawa doktorska - Maciej Jakub Zieliński.pdf
  Restricted Access
2.05 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.