Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14483
Title: Wpływ informatyzacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu na zmiany organizacyjne i rozwój usług bibliotecznych
Other Titles: The influence of informatisation of Poznań University Library upon organizational changes and development of library services
Authors: Karwasiński, Piotr
Wesołowska-Mis, Hanna
Keywords: komputeryzacja
automation
usługi wirtualne
virtual services
biblioteka elektroniczna
electronic library
użytkownicy wirtualni
virtual users
Libsmart
Issue Date: 2015
Publisher: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Citation: Biblioteka, 2015, nr 19 (28), s. 159-183
Abstract: W artykule omówiono zagadnienia związane z procesami informatyzacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W celu dokładnego scharakteryzowania przemian, prócz rysu historycznego, przedstawiono obszary, które wyraźnie poprawiły jakość pracy personelu i obsługę czytelników oraz przyczyniły się do poznania, upowszechniania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Zaprezentowano proces zmian w zakresie funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego Horizon i współpracy z narodowym katalogiem centralnym NUKAT . Opisano etapy rozwoju elektronicznej przestrzeni informacyjnej, w tym budowania elektronicznych zasobów wiedzy i tworzenia narzędzi do ich obsługi i wykorzystania w procesach wyszukiwania źródeł informacji. Zaprezentowano Bibliotekę Uniwersytecką jako partnera w aranżowaniu instytucjonalnych platform cyfrowych do deponowania i udostępniania dorobku intelektualnego społeczności naukowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wskazano także funkcjonalność zaprojektowanych i wdrożonych innowacyjnych usług wirtualnych pakietu Libsmart, optymalizujących funkcjonowanie Biblioteki Uniwersyteckiej.
The article discusses problems and issues relative to automation processes at Poznań University Library. To provide a more in-depth insight into the nature of the changes, these solutions that distinctively improved the quality of work of the staff and user services are presented, beside the record of consecutive changes introduced to the library. These changes have facilitated the general knowledge of new technological solutions, their implementation and the resulting widespread use. The process of the changes in the operation of the Horizon library integrated system is presented as well as the Library’s cooperation with the national central catalogue – NUKAT . Successive stages in the development of electronic information space are described, including the creation of electronic knowledge resources and tools to handle them in the process of searching for information sources. The University Library is presented as a partner in preparing and implementing institutional digital platforms used in submitting and making available the research output of the University’s academic community to the general public. Finally, the functionality of the already implemented innovative virtual services of the Libsmart package that streamlines the operation of the University Library is presented.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14483
DOI: http://dx.doi.org/10.14746/b.2015.19.08
ISSN: 0551-6579
Appears in Collections:Biblioteka, 2015, nr 19 (28)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BU 2015 08.pdf423.12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons