Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14521
Title: Klasyfikacja kryształów związków organicznych: kryterium krótkich kontaktów
Other Titles: Short-contacts criterion ‎for classifying crystals of organic compounds
Authors: Kaźmierczak, Michał
Advisor: Katrusiak, Andrzej. Promotor
Keywords: inżynieria kryształów
crystal engineering
oddziaływania międzycząsteczkowe
intermolecular interactions
promienie van der Waalsa
van der Waals radii
wiązania wodorowe
hydrogen bonds
baza danych krystalograficznych
crystallographic database
Issue Date: 2016
Abstract: Pomimo wielkiego znaczenia oddziaływań międzycząsteczkowych, klasyfikacje kryształów na ich podstawie ogranicza się prawie wyłącznie do jakościowych podziałów, np. na kryształy molekularne, czy jonowe. Celem tej pracy jest zaprezentowanie parametrów pozwalających na ilościowy opis kryształów w oparciu o kontakty międzycząsteczkowe: 1) parametru kontaktu δ, opisującego odległość między sferami van der Waalsa; 2) rzędu kontaktu n, będącego liczbą porządkową określającą pozycję danego kontaktu na liście uszeregowanej według wzrastającego parametru kontaktu δ; oraz zastosowanie ich do analizy statystycznej modeli struktur zdeponowanych w Cambridge Structural Database. Badania to pozwoliły uzyskać dane dotyczące rozkładów statystycznych najpopularniejszych typów kontaktów oraz potwierdziły istnienie nowej grupy kryształów (luźne kryształy, ang loose crystals). Wyniki te są niezwykle ważne nie tylko z krystalograficznego punktu widzenia, ale także ze względu na ich praktyczne zastosowanie. Pełniejsze zrozumienie oddziaływań międzycząsteczkowych, ich zachowania, stabilności, czy prawdopodobieństwa ich wystąpienia mogą znaleźć zastosowanie w tworzeniu nowych materiałów oraz walidacji modeli struktur.
Despite vastness and diversity of research concerning intermolecular interactions, crystals are categorized by intermolecular interactions mostly in qualitative way (i.e. ionic and molecular crystals). This PhD thesis introduces new method for quantitative classification of crystals. For this purpose new parameters were introduced: 1) Contact parameter δ is a distance between van der Waals spheres ; 2) Contact order n is a natural number describing sequence of contacts according to increasing value of contact parameter δ; and used for statistical analysis on structural models deposited in Cambridge Structural Database. This survey provides new information about distributions of most common types of short-range contacts and presents new class of crystals (loose crystals). This study is most important not only from the crystallographic point of view but also can be used in practice. Better understanding of intermolecular interactions, their behavior, stability and likelihood of being created, can be employed for design of new materials, investigation of possible changes in bonding patterns of well-known structures or validation of proposed structural models.
Description: Wydział Chemii
URI: http://hdl.handle.net/10593/14521
Appears in Collections:Doktoraty (WCH)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
praca doktorska MKazmierczak.pdf
  Restricted Access
9.87 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.