Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14590
Title: Językowe i psychologiczne wskaźniki stresu w tłumaczeniu symultanicznym
Other Titles: Linguistic and psychological indicators of stress in simultaneous interpreting
Authors: Korpal, Paweł
Advisor: Whyatt, Bogusława. Promotor
Chmiel, Agnieszka. Promotor
Keywords: tłumaczenie symultaniczne
simultaneous interpreting
stres psychologiczny
psychological stress
kompetencje tłumacza
interpreter aptitude
psycholingwistyka
psycholinguistics
Issue Date: 2016
Abstract: W niniejszej rozprawie poruszono tematykę stresu w tłumaczeniu symultanicznym. Głównym celem projektu jest zbadanie, czy szybkość wygłaszania tekstu przez prelegenta wpływa na (1) doświadczenie stresu u tłumaczy ustnych i studentów tłumaczenia konferencyjnego w tłumaczeniu symultanicznym oraz na (2) dokładność tłumaczenia. Użyto następujących wskaźników stresu: puls jako fizjologiczny wskaźnik stresu, kwestionariusz STAI X-1 mierzący lęk jako uwarunkowany sytuacyjnie stan oraz dwa akustyczne wskaźniki stresu: ton podstawowy (F0) oraz liczba zawahań. Poza tym, w badaniu dokonano pomiaru głównych strategii radzenia sobie ze stresem u tłumaczy i studentów tłumaczenia. Wyniki eksperymentu pokazują, że szybko wygłaszany tekst podnosi poziom stresu u uczestników badania oraz obniża dokładność tłumaczenia. Zaobserwowano negatywną korelację pomiędzy poziomem stresu doświadczanego przez uczestników badania a wiernością tłumaczenia. Wbrew moim przewidywaniom, nie zaobserwowano istotnej statystycznie różnicy w poziomie stresu doświadczanego przez profesjonalistów i studentów. Jednakże tłumaczenia profesjonalnych tłumaczy były bardziej dokładne od tłumaczeń studentów. Zaprezentowane tutaj wyniki mogą wnieść cenny wkład w badania nad przekładem ustnym, fonetykę akustyczną, badania nad stresem, psychologię pracy i organizacji oraz kwestię czynnika ludzkiego w pracy tłumacza konferencyjnego.
This thesis is an attempt to discuss the notion of psychological stress in simultaneous interpreting. The main objective of the project is to examine whether the speaker’s delivery rate influences (1) the level of stress experienced by professional interpreters and interpreting trainees in simultaneous interpreting and (2) interpreting accuracy. The following stress indicators were used in the experiment: heart rate as a physiological measure of stress, the STAI X-1 questionnaire used to measure self-reported anxiety and two acoustic measures of stress: fundamental frequency (F0) and the number of hesitations. As well as this, predominant coping strategies used by interpreting trainees and professional interpreters were investigated in the study. The results of the experiment show that high delivery rate increases the level of stress experienced by the participants and has a detrimental effect on interpreting accuracy. A negative correlation between stress levels and interpreting accuracy was observed. Contrary to predictions, no inter-group difference was observed with regard to stress levels. However, professional interpreters provided a more accurate interpretation than interpreting trainees. The results of the study may offer a valuable contribution to Interpreting Studies, acoustic phonetics, stress research, occupational psychology and human factors in interpreting.
Description: Wydział Anglistyki
URI: http://hdl.handle.net/10593/14590
Appears in Collections:Doktoraty (WA)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pawel Korpal PhD.pdf
  Restricted Access
2.26 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.