Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1461
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorObracht-Prondzyński, Cezary. Promotor-
dc.contributor.authorGraban, Michał-
dc.date.accessioned2011-11-23T07:43:49Z-
dc.date.available2011-11-23T07:43:49Z-
dc.date.issued2011-11-23T07:43:49Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/1461-
dc.descriptionNauk Politycznych i Dziennikarstwapl_PL
dc.description.abstractPraca obrazuje przemiany, które dokonywały się w gospodarce Gdyni oraz w jej sferze społeczno-kulturowej w okresie od powstania miasta w XX-leciu międzywojennym aż do współczesności. Problem badawczy pracy należy wiązać z odpowiedzią na pytania: dzięki czemu Gdynia się rozwijała w przeszłości, a dzięki czemu rozwija się dzisiaj?, co determinowało i determinuje jej rozwój w perspektywie niespełna 90-u lat jej miejskiej historii? Praca podzielona została na trzy rozdziały: ogólnego, ekonomicznego i społeczno-kulturowego. Tematyka skupia się na kondycji gospodarki morskiej, niegdyś sektora bazowego, a obecnie będącego w kryzysie i zastępowanego przez branże zaawansowanych technologii. W sferze społecznej natomiast analizuje się zastępowanie wartości wspólnotowych i opartych na etosie pracy starej Gdyni wartościami indywidualistycznymi i konsumpcyjnymi Gdyni współczesnej. Każdy z rozdziałów ma charakter dychotomiczny i porównawczy. O ile w okresie historycznym rozwój Gdyni zależny był od czynników odgórnych i systemowych generowanych głównie przez struktury polskiego państwa narodowego i ich narzędzia interwencyjne, o tyle w okresie współczesnym zależny jest od czynników oddolnych i jednostkowych, generowanych przez samorządy terytorialne, uczestników życia gospodarczego miasta.pl_PL
dc.description.abstractThe thesis is a synthetic image of the changes which have taken place in the economy and the socio-cultural sphere since the beginning of the City - to the present. The research problem ought to be connected with answering the following questions: What was and what is the reason of Gdynia’s development ? What determined and what determines its development in the perspective of about 90-ty years of its history ? The analysis is presented in the dichotomous and comparable frame. In both the economic and social spheres, the interwar period is compared with the contemporary one which began in the 1989 and which can be called a post-industrial era. The nature of crisis of maritime branches is presented. New Gdynia’s services are focused on high technology and big role of small enterprises. On the social sphere very important role plays declining of ethic of work which is replaced on leisure attitudes, individualism and consumerism. Each of the periods was connected with a different nature of the development factors. In the historical period development of Gdynia was dependent on the top-down and system factors, mainly connected with the intervention of the Polish state but nowadays it depends on the bottom-up and individual factors generated by self-governmental institutions and participants of the economic environment of the City.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectPaństwopl_PL
dc.subjectStatepl_PL
dc.subjectSamorządpl_PL
dc.subjectSelf-governmentpl_PL
dc.subjectEtos pracypl_PL
dc.subjectEthic of workpl_PL
dc.subjectGospodarka morskapl_PL
dc.subjectMaritime economypl_PL
dc.subjectKonsumpcjonizmpl_PL
dc.subjectConsumerismpl_PL
dc.titleEwolucja czynników rozwoju Gdyni na tle przeobrażeń cywilizacyjnych XX i XXI wiekupl_PL
dc.title.alternativeEvolution of development factors of Gdynia in the background of civilization changes in the 20th and 21st centuriespl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michal_Graban.pdf2.12 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.