Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14655
Title: Bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne na przykładzie węgla brunatnego w Polsce
Authors: Rosicki, Remigiusz
Gielnik, Anna
Editors: Kwiatkiewicz, Piotr
Keywords: bezpieczeństwo energetyczne
energy security
polityka energetyczna
energy policy
bezpieczeńśtwo środowiskowe
environmental security
bezpieczeństwo ekologiczne
ecological safety
węgiel brunatny
brown coal
sektor węgla brunatnego
brown coal sector
środowisko naturalne
natural environment
środowisko antropogeniczne
anthropogenic environment
Issue Date: 2014
Publisher: Fundacja na Rzecz Czystej Energii
Citation: R. Rosicki, A. Gielnik (2014), Bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne na przykładzie węgla brunatnego w Polsce, [w:] P. Kwiatkiewicz (ed.), Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii - teraźniejszość i przyszłość. Tom II: Geopolityka - Polska - Świat, Poznań, s. 467-497.
Abstract: The analysis in the text involves selected aspects of brown coal sector functioning in Poland. The analysis has been made in the context of Poland’s energy security and ecological safety, which seems important due to the need to implement low-emission energy policy. In relation to the sole fact that electricity production relies on coal, Poland will face the need to undertake major sector transformations in the coming 20-30 years. Two main parts of the text focus on the problem of energy security and ecological safety. In the earlier case, brief characteristic of the coal energy sector in Poland has been presented, namely the potential of brown coal, selected economic problems related to functioning of the sector, and orientation of Polish energy policy in this respect. In turn, the problem of ecological safety has been brought down to the impact of mines on the natural environment. Hence, the paper presents selected problems of threats to the natural and anthropogenic environment, as well as threats related to particular phases of energy production from brown coal. Furthermore, the text considers possible measures in the area of reclamation of areas where brown coal sector has been located. *** Przedmiotem analizy w tekście są wybrane aspekty funkcjonowania sektora węgla brunatnego w Polsce. Analiza ta została podjęta w kontekście bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego Polski, co wydaje się istotne, ze względu na konieczność wdrażania niskoemisyjnej polityki energetycznej. W związku z faktem oparcia produkcji energii elektrycznej na węglu w ogóle, Polskę czeka konieczność podjęcia poważnych przekształceń sektorowych w ciągu najbliższych 20-30 lat. Dwie główne części tekstu oparto na problematyce bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa ekologicznego. W pierwszym przypadku przedstawiono krótką charakterystykę węglowego sektora energetycznego w Polsce, tj. potencjał węgla brunatnego, wybrane problemy gospodarcze związane z funkcjonowaniem tego sektora oraz kierunki polskiej polityki energetycznej w tym zakresie. Natomiast problem bezpieczeństwa ekologicznego został sprowadzony do wpływu kopalń na środowisko naturalne. Stąd w pracy przedstawiono wybraną problematykę zagrożeń dla środowiska naturalnego i antropogenicznego, także zagrożenia związane z poszczególnymi etapami produkcji energii pochodzącej z węgla brunatnego. Ponadto, w tekście uwzględniono potencjalne działania w zakresie rekultywacji obszarów, na których został zlokalizowany sektor węgla brunatnego.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14655
ISBN: 978--83-64541-00-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne na przykładzie węgla brunatnego w Polsce.pdf7.76 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons