Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/14658
Title: Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej
Other Titles: Urban Shrinkage in East-Central Europe
Editors: Stryjakiewicz, Tadeusz
Keywords: kurczenie się miast
polityka miejska
Europa Środkowo-Wschodnia
Issue Date: 2014
Publisher: Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Citation: Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej. Praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Stryjakiewicza, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2014, s. 160.
Abstract: Przełom XX i XXI wieku jest okresem fundamentalnych przemian społeczno-gospodarczych i instytucjonalnych w Europie Środkowo-Wschodniej połączonych z przemianami demograficznymi. Przemiany te pociągają za sobą zmianę wielu paradygmatów w naukach przestrzenno-ekonomicznych i praktyce planistyczno-decyzyjnej. Stwierdzenie to odnosi się m.in. do procesu kurczenia się miast (urban shrinkage), tj. długookresowego spadku liczby ludności powiązanego z kryzysem lokalnej gospodarki i narastającymi problemami społecznymi. Proces ten, występujący wcześniej w niektórych miastach (najczęściej starych ośrodkach przemysłowych) Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, przybrał po 1990 r. szczególnie duże rozmiary w postkomunistycznych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Pojawiają się zatem nowe wyzwania, dotyczące z jednej strony potrzeby identyfikacji skali, tempa, form kurczenia się miast i ich przestrzennego zróżnicowania, z drugiej strony – rewizji dotychczasowych polityk miejskich, ukierunkowanych najczęściej na paradygmat wzrostu. Te przesłanki powodują, że kurczące się miasta stają się przedmiotem wielu dyskusji naukowych i praktycznych oraz międzynarodowych projektów badawczych. Niniejsza publikacja jest pokłosiem jednego z takich projektów o akronimie CIRES (Cities Regrowing Smaller. Fostering Knowledge on Regeneration Strategies in Shrinking Cities across Europe - Propagowanie wiedzy na temat strategii regeneracji w kurczących się miastach Europy), realizowanego w ramach Akcji COST, tj. Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych. W projekcie tym, który zakończył się w 2013 r., uczestniczyli przedstawiciele wielu dyscyplin naukowych z 26 państw, w tym redaktor naukowy i autorzy kilku rozdziałów tej książki. Celem publikacji jest upowszechnienie wyników projektu CIRES w Polsce odniesionych przede wszystkim do regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Książka ta jest dziełem, w którego przygotowaniu brało udział 30 autorów z kraju i zagranicy. Zespół autorów wyraża przekonanie, że publikacja ta stanie się głosem w dyskusji na temat jednego z ważnych procesów określających obecną sytuację wielu miast Polski, Europy i świata.
Sponsorship: Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt pt. „Propagowanie wiedzy na temat stategii regeneracji w ‘kurczących się’ miastach Europy”; nr 737/N-COST/2010/0).
URI: http://hdl.handle.net/10593/14658
ISBN: 978-83-7986-024-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNGiG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kurczenie_sie_miast.pdf66.64 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.