Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/14690
Title: Frazeologizmy w polskich przekładach współczesnej prozy francuskiej (na wybranych przykładach)
Other Titles: Phraseological units in Polish translations of the modern French prose (based on selected examples)
Authors: Jezierska, Beata
Advisor: Piotrowicz, Anna. Promotor
Keywords: frazeologizmy
phraseological units
postać kanoniczna
canonical form
innowacje frazeologiczne
phraseological innovations
przekład literacki
literary translation
ekwiwalencja przekładowa
translation equivalence
Issue Date: 2016
Abstract: Celem rozprawy doktorskiej było zbadanie funkcjonowania frazeologizmów (zarówno ich form kanonicznych, jak i innowacyjnych) we współczesnych tekstach prozatorskich będących tłumaczeniami z języka francuskiego na język polski. Kluczowym założeniem uczyniłam od początku wyeksponowanie figury tłumacza w procesie przekładu i przekonanie o twórczej (a nie odtwórczej) jego roli. W konsekwencji staje się on – używając określenia Anny Legeżyńskiej – „drugim autorem” tekstu. Za podstawę materiałową przeprowadzonych analiz posłużył zbiór cytatów poświadczających użycie frazeologizmów w tekstach docelowych w języku polskim wraz z ich wyjściowymi kontekstami w języku francuskim. Wszystkie wynotowane pary pochodzą z szesnastu dzieł literackich (są to powieści bądź eseje literackie wyróżnione Nagrodą Goncourtów). Zbiór ten opiewa na 3044 pary. Zasiliły one specjalnie skonstruowaną bazę, służącą skatalogowaniu cech i właściwości relacji przekładowych, w jakich pozostają zastosowane przez tłumaczy jednostki frazeologiczne z ich oryginalnym tłem językowym. Charakter tak ujętej zależności wyznaczył porządek badania i pozwolił na stworzenie klasyfikacji zgromadzonych przykładów.
The aim of the dissertation was to investigate phraseological units (in their canonical and innovative forms) in contemporary prose texts that are Polish translations from the French language. The chief assumption of the work was to emphasise the person of the translator and his/her creational (not imitative) role. As a consequence, she/he becomes – as defined by Anna Legeżyńska – the “second author” of the text. The basic material for the analysis was a collection of quotations from books in which idioms were used: in Polish together with their initial contexts in French. All pairs – a total of 3,044 – were taken from sixteen literary works (novels or essays awarded the Goncourt Prize). Quotations were put in a database created particularly for the purpose of the research, where features and attributes of translational relations between French, original idioms and their Polish counterparts, were precisely catalogued. The character of such relations was then investigated, which allowed creating a detailed classification of the collected examples.
Description: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej: Instytut Filologii Polskiej
URI: http://hdl.handle.net/10593/14690
Appears in Collections:Doktoraty 2010-2019 /dostęp otwarty/
Doktoraty (WFPiK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Beata Jezierska, Frazeologizmy w polskich przekładach współczesnej prozy francuskiej.pdf2.67 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.