Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14814
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSobczak, Barbara-
dc.date.accessioned2016-07-14T12:09:17Z-
dc.date.available2016-07-14T12:09:17Z-
dc.date.issued2016-01-
dc.identifier.citationFolia Litteraria Polonica vol. 1(31), 2016, pp.97-112.pl_PL
dc.identifier.issn1505-9057-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/14814-
dc.description.abstractArtykuł przedstawia news telewizyjny jako akt retoryczny. News telewizyjny rozumiany jest jako relacja o wydarzeniu zbudowana zazwyczaj z zapowiedzi i krótkiego kilkuminutowego materiału filmowego (nazywanego czasem felietonem), będącego rezultatem pracy reporter-skiej, wyemitowana w telewizji, zazwyczaj jako jeden z elementów w strukturze magazynu informacyjnego, ale również jako element bloków programowych telewizji informacyjnych. Newsy telewizyjne funkcjonują w mediach jako jeden z elementów działań strategicznych nadawców medialnych nastawionych na określone cele, w tym cele wizerunkowe, polityczne i ekonomiczne. Newsy powstają jako reakcja na konkretne wydarzenia, zaspokajają potrzebę informacji, ale służą też kreowaniu obrazu świata, skupianiu uwagi na pewnych aspektach rze-czywistości, wartościowaniu jej, przekonywaniu o ważności lub nieważności pewnych zda-rzeń. Pełnią funkcje informacyjne, ale też kreacyjne, wzorcotwórcze, stymulacyjne, wartościu-jące, i w końcu estetyczne. Dla osiągnięcia tych celów są odpowiednio konstruowane, z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb odbiorcy oraz ethosu nadawcy. W tym sensie są więc ak-tami „retorycznymi”, a więc zamierzonymi, celowymi, będącymi odpowiedzią na określoną sytuację (uwarunkowane są historycznie, społecznie i politycznie) i adresowanymi do określo-nych odbiorców.pl_PL
dc.description.abstractThis article presents television news as a rhetorical act. Television news is understood as an account of an event usually comprising of a short introduction and a few minutes of film foot-age (sometimes referred to as the editorial), created as a result of the work of reporters, broad-cast on the television, usually as one of the elements in the structure of a news magazine, but also as an element of program blocks of news television channels. Television news functions in the media as one of the elements of the strategic actions of the media broadcasters, focused on specific purposes, including image-building, political and economic goals. News is created as a response to specific events, it fulfills a need for information, but also serves the creation of a certain image of the world, focusing attention on certain aspects of reality, evaluating it, persuading of the importance or unimportance of certain events. It fulfills informational, but also creational, model building, stimulating, evaluating and finally aesthetic functions. In or-der to achieve these objectives it is appropriately constructed, taking into account the charac-teristics and needs of the recipient and the ethos of the broadcaster. In this sense, it is there-fore a "rhetorical" act - intentional, deliberate, constituting a response to a specific situation (it is historically, socially and politically conditioned) and addressed to specific recipients.pl_PL
dc.language.isopolpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl_PL
dc.subjectnewspl_PL
dc.subjectakt retorycznypl_PL
dc.subjectretorykapl_PL
dc.subjectinformacjapl_PL
dc.subjectperswazjapl_PL
dc.subjecttelewizjapl_PL
dc.subjectpersuasionpl_PL
dc.subjecttelevisionpl_PL
dc.subjectrhetorical actpl_PL
dc.subjectrhetoricapl_PL
dc.subjectinformationpl_PL
dc.titleNews telewizyjny jako akt retorycznypl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WFPiK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
News telewizyjny jako akt retoryczny.pdf582.23 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.