Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14953
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBrzezińska, Anna Izabela. Promotor-
dc.contributor.authorRękosiewicz, Małgorzata-
dc.date.accessioned2016-10-07T06:37:34Z-
dc.date.available2016-10-07T06:37:34Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/14953-
dc.descriptionWydział Nauk Społecznych: Instytut Psychologiipl_PL
dc.description.abstractCelem badania była diagnoza tożsamości osobistej osób z niepełnosprawnością intelektualną w późnej adolescencji i wyłaniającej się dorosłości w porównaniu z ich sprawnymi rówieśnikami (badanie poprzeczne) oraz diagnoza zmiany ich tożsamości w ciągu jednego roku (badanie podłużne). Skorzystano z modelu podwójnego cyklu kształtowania się tożsamości Koena Luyckxa i in. (2006). Do analiz włączono społeczne uwarunkowania kształtowania tożsamości: typ partycypacji społecznej (Reinders, 2006), elastyczność stosowania stylów rodzicielskich (Hersey i Campbell, 1999) oraz oferty działania w środowisku. W badaniu wzięło udział 127 osób, w tym: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w późnej adolescencji (n = 30) oraz w wyłaniającej się dorosłości (n = 30), w normie intelektualnej w późnej adolescencji (n = 36) oraz w wyłaniającej się dorosłości (n = 31). Przeprowadzono trzy pomiary badawcze w półrocznych odstępach. Zastosowano zmodyfikowane wersje DIDS/PL-1, KPS-S1 oraz KPS-S2, KPSW, a także wywiady Oferty działania w przeszłości oraz Oferty działania obecnie. Wyniki ujawniły, że osoby z czterech grup badanych w większości przypadków nie różniły się od siebie pod względem natężenia wymiarów rozwoju tożsamości. Wraz z biegiem czasu nastąpił wzrost natężenia podejmowania zobowiązania i identyfikacji z nim, ale tylko wśród adolescentów z niepełnosprawnością intelektualną.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of the study was both to diagnose the personal identity among people with mild intellectual disability in late adolescence and emerging adulthood in comparison to their non-disabled peers (cross-sectional study) and to diagnose the change of their identity during one year (longitudinal study). Dual-cycle model of identity formation by Koen Luyckx et al. (2006) was used. The analysis included potential determinants of identity formation: type of social participation (Reinders, 2006), flexibility in using parenting styles (Hersey & Campbell, 1999) and the environmental activity offers. 127 participants took part in the study, including individuals with mild intellectual disability in late adolescence (n = 30) and emerging adulthood (n = 30), non-disabled individuals in late adolescence (n = 36) and emerging adulthood (n = 31). There were three measure waves, each after half a year. Modified versions of research tools were used: DIDS/PL-1, KPS-S1 and KPS-S2, KPSW , as well as interviews by Rękosiewicz titled Activity offers in the past and Activity offers at present. Results revealed that members of the four groups did not differ in most of the cases in terms of identity dimensions. There was an increase of commitment making and identification with commitment in time, but only among adolescents with intellectual disability.pl_PL
dc.language.isopolpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl_PL
dc.subjectniepełnosprawność intelektualnapl_PL
dc.subjectintellectual disabilitypl_PL
dc.subjectpóźna adolescencjapl_PL
dc.subjectlate adolescencepl_PL
dc.subjecttożsamośćpl_PL
dc.subjectidentitypl_PL
dc.subjectwyłaniająca się dorosłośćpl_PL
dc.subjectemerging adulthoodpl_PL
dc.titleSpołeczny kontekst kształtowania się tożsamości osób z niepełnosprawnością intelektualną w okresie późnej adolescencji i wyłaniającej się dorosłościpl_PL
dc.title.alternativeSocial context of identity development among people with intellectual disability in late adolescence and emerging adulthoodpl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WNS)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rękosiewicz Małgorzata rozprawa doktorska.pdf1.7 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.