Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/15002
Title: Edukacja i kultura. Studium nad szkolnictwem obowiązkowym w Szwecji
Other Titles: Education and culture. Study on compulsory education in Sweden
Authors: Johnsson, Ewa. Promotor
Advisor: Potulicka, Eugenia. Promotor
Keywords: edukacja
education
kultura
culture
Szwecja
Sweden
Bourdieu
Bruner
Issue Date: 2016
Abstract: Rozprawa doktorska wpisuje się w nurt edukacyjnych i międzykulturowych badań komparatystycznych i analizuje sytuację oraz osadzenie kulturowe szwedzkiej edukacji obowiązkowej. Dysertacja została przygotowana w oparciu o metodologię badań jakościowych w nurcie paradygmatu interpretatywnego. Teoretyczna część została poświęcona jakości kontekstu kulturowego szwedzkiej edukacji obowiązkowej, rekonstrukcji pojęcia „kultura”, idei kulturalizmu J. Brunera oraz teorii socjokulturowej P. Bourdieu. Panorama kulturowa Szwecji składa się z: problemu wielokulturowości i wieloetniczności, stratyfikacji społecznej, politycznych i religijnych kontekstów dla edukacji, statusu dziecka oraz szwedzkiego charakteru narodowego/ mentalności opisanych głownie na podstawie pracy „Svensk mentalitet” Å. Dauna. W części empirycznej dokonano analizy dokumentów oświatowych pod względem ich zgodności z cechami „szwedzkości”. Przeanalizowany został Szwedzki Akt Edukacyjny z 2011 roku, Program nauczania szwedzkiej rozszerzonej szkoły obowiązkowej Lgr11, teksty z podręcznika dla klasy 1. Analizę dokumentów uzupełniają badania nasycenia habitusu pierwotnego i wtórnego szwedzką mentalnością uczniów klasy 1 i 9 rozszerzonej szwedzkiej szkoły obowiązkowej (badanie pilotażowe) oraz badania terenowe opisujące szkołę Kastanjeskolan w Malmö (Południowa Szwecja). Konkludując dzisiejsza szkoła obowiązkowa w Szwecji funkcjonuje w zróżnicowanym kontekście kulturowym – jako nośnik tradycyjnych wartości charakteryzujących szwedzką mentalność oraz kultury zglobalizowanej, neoliberalnej, współczesnej.
This doctoral thesis is a part of educational and cross-cultural and comparative studies and analyzes the situation and cultural embedding of Swedish compulsory education. The thesis is based on the methodology of the qualitative research in the mainstream of interpretative paradigm. The theoretical part is devoted to the quality of the cultural context of the Swedish compulsory education, reconstruction of the concept of "culture", the idea of J. Bruner's culturalism and P. Bourdieu’s socio-cultural theory. Cultural Panorama of Sweden consists of the problem of multiculturalism and multi-ethnicity, social stratification, political and religious contexts for education, the status of the child and the Swedish national character / mentality described mainly on the basis of "Svensk mentalitet" by Å. Daun. The empirical part comprises the analysis of educational documents and their compliance with the characteristics of "swedishness". The author analyzes the Swedish Education Act of 2011, The Curriculum for Swedish comprehensive compulsory school Lgr11, texts from the textbook for Class 1. The analysis of the documents are complemented with the research of primary and secondary habitus saturation with the Swedish mentality of students in grade 1 and 9 of Swedish compulsory comprehensive school (pilot study) and the field research describing Kastanjeskolan school in Malmö (Southern Sweden). In conclusion today's compulsory school in Sweden operates in a diverse cultural context - as a carrier of traditional values characterizing the Swedish mentality and the culture of the globalized, neoliberal, modern world.
Description: Wydział Studiów Edukacyjnych
URI: http://hdl.handle.net/10593/15002
Appears in Collections:Doktoraty (WSE)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozprawa doktorska Johnsson.pdf
  Restricted Access
1.82 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.