Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/1553
Title: Postawy uczących się w dydaktyce języków obcych w ujęciu autonomizującym
Authors: Surdyk, Augustyn
Keywords: autonomia studenta
autonomizacja glottodydaktyki
postawa autonomiczna
półautonomia
techniki komunikacyjne
technika gier fabularnych
ekstrawersja
introwersja
ambiwersja
Issue Date: 2005
Publisher: Oficyna Wydawnicza LEKSEM
Citation: Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej, red. Katarzyna Karpińska-Szaj, s. 275-285.
Abstract: Integracja europejska jest z pewnością zjawiskiem mającym obecnie największy wpływ na przemiany mentalne, społeczne i polityczne naszego społeczeństwa. Członkowstwo w Zjednoczonej Europie mobilizuje nas do porównań i weryfikacji dotychczasowych idei i sposobów wprowadzania ich w życie społeczne. Nauczanie języków obcych jest domeną, w której zmiany są szczególnie widoczne, gdyż to właśnie znajomość języków staje się podstawowym warunkiem uczestnictwa w komunikacji europejskiej i, co się z tym łączy, podstawowym wyzwaniem w edukacji młodych ludzi-członków zjednoczonej Europy. Nowe wyzwania wynikające z przemian ostatnich czasów odnoszą się do wielu aspektów w kształceniu językowym wpisującego się w szeroko pojętą edukację. Do najważniejszych zaliczyć można: realizację humanistycznego ideału wychowania i kształcenia, kładącego nacisk na otwartość wobec odmienności kulturowej, tolerancję i wychowanie w duchu demokracji, a także na prawo do odmienności i funkcjonowania każdego człowieka, przygotowanie i kształcenie ustawiczne nauczycieli języków obcych poprzez ujednolicenie tzw. standardów nauczania przy jednoczesnym respektowaniu indywidualnych celów nauki języków, podnoszenie jakości kształcenia językowego poprzez skoncentrowanie działań dydaktycznych na osobie ucznia, tworzeniu tożsamości (wielo)językowej, wdrażaniu do autonomii. (Z przedmowy)
URI: http://hdl.handle.net/10593/1553
ISBN: 83-60178-02-X
Appears in Collections:Materiały konferencyjne (WN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Postawy uczących się w dydaktyce języków obcych w ujęciu autonomizującym.pdf375.38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.