Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1636
Title: Wpływ gry na instrumentach na zainteresowania muzyczne i muzyczną aktywność twórczą uczniów klas szóstych
Other Titles: The influence of playing instruments on musical interests and musical creativity of learners in grade 6 of Primary School
Authors: Szałek, Anna
Advisor: Piotrowski, Eugeniusz. Promotor
Keywords: muzyka
music
edukacja
education
gra na instrumentach
playing instruments
zainteresowania
interests
aktywność twórcza
creative activity
Issue Date: 21-Dec-2011
Abstract: Gra na instrumentach powinna być jedną z podstawowych form muzyki w szkole podstawowej. Służy nie tylko rozwojowi umiejętności i zdolności muzycznych, ale również wpływa na rozwój osobowości dziecka. Mimo tak wielu podkreślanych w pracach teoretycznych zalet- w praktyce stosowana jest marginalnie, dlatego postanowiłam tę formę aktywności muzycznej uczynić przedmiotem badań w niniejszej pracy. Celem przeprowadzonych badań empirycznych było zweryfikowania tezy o możliwości stymulowania zainteresowań muzycznych uczniów kończących II etap edukacji szkolnej, czyli klasę szóstą, w tym upodobań muzycznych, uczestnictwa uczniów w kulturze muzycznej, stosunku uczniów do zajęć muzycznych w szkole i do przedmiotu muzyka, poprzez poszerzenie zakresu gry na instrumentach w ramach przedmiotu muzyka. Cel drugi dotyczył zweryfikowania tezy o możliwości stymulowania muzycznej aktywności twórczej w zakresie mowy, ruchu z muzyką słuchania muzyki, śpiewu oraz plastyki uczniów klas szóstych, poprzez poszerzenie zakresu gry na instrumentach w ramach przedmiotu muzyka. Aby uzyskać odpowiedzi na podstawowe pytania zastosowano eksperyment pedagogiczny oraz obserwację. Badaniami objęto uczniów klas szóstych z czterech szkół podstawowych. Do badań wykorzystano autorskie narzędzia badawcze.
Playing musical instruments should be one the basic forms of music in Primary School. It does not only foster musical skills and abilities but it also influences the child’s development.However, even though theoretical works emphasize the numerous advantages of playing musical instruments, this form of musical activity is implemented in schools only marginally, which is why I decided to make it the subject of my research. The empirical study I conducted aimed primarily at verifying the thesis that it is possible to stimulate musical interests of learners in grade six of Primary School , including their musical likes, participation in music culture, their attitude toward music lessons in schools and music as a school subject. I intended to stimulate these interests by increasing the time the learners spent playing instruments.The other aim of my research was to check if it is possible to stimulate learners’ creative musical activity with regard to speech, music and movement, listening to music, singing, and visual art.This too was done by increasing the time the learners spent playing instruments.In order to answer the basic questions , I used the technique of pedagogical experiment and observation. The subjects of my research were learners in grade six in four primary schools. To conduct the study I used my own research instruments.
Description: Wydział Studiów Edukacyjnych: Zakład Dydaktyki Ogólnej
URI: http://hdl.handle.net/10593/1636
Appears in Collections:Doktoraty (WSE)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anna Szałek praca doktorska.pdf
  Restricted Access
5.02 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.