Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/16393
Title: Podejście systemowe do studiów na temat Unii Europejskiej
Other Titles: System Approach to Europan Union Studies
Authors: Markozashvili, Lasha
Advisor: Żyromski, Marek. Promotor
Keywords: Unia Europejska
European Union
integracja
integration
systemy
systems
autopoiesis
Luhmann
Issue Date: 2016
Abstract: Studia nad Unią Europejską stanowią niezależny i istotny kierunek badań nad integracją regionalną. Jednakże przeszkody natury metodologicznej utrudniają ustanowienie powszechnie przyjętych standardów w tej dziedzinie. Często określa się ten teoretyczny niedostatek za pomocą znanej metafory o ślepcach i słoniu; ślepcy dotknęli różnych części zwierzęcia i wyciągnęli odmienne wnioski na temat jego natury, w wyniku czego „żaden z nich nie podał zbyt dokładnego opisu słonia.” Podobnie jak w przypadku innych dziedzin (biologii, socjologii, politologii), rozwiązanie mogłoby polegać na znalezieniu kompromisu pomiędzy redukcjonizmem a holizmem. W pracy zaproponowano ramowy model określający części składowe UE jako systemy: funkcjonalne (polityczne, prawne, gospodarcze), planistyczne (instytucje) i operacyjne (strukturę organizacyjną). Twierdzimy, że dzięki ustaleniu wzorców komunikacji pomiędzy tymi systemami będziemy w stanie zrozumieć istotę integracji europejskiej. Badanie przeprowadzono na podstawie teorii systemów społecznych Niklasa Luhmanna, z uwzględnieniem różnych pojęć i poglądów z zakresu ogólnej teorii systemów i cybernetyki.
European Union studies is an independent and important direction of regional integration research. However, methodological obstacles make it problematic to set common standards within the field. This theoretical deficiency is often described using a well-known metaphor of the blind men and the elephant; the blind men touched the different parts of the animal and drew different conclusions about the nature of the beast, the result was that “no man arrived at a very accurate description of the elephant.” Solution here, as the same was in other fields (biology, sociology, political theory) could lay in finding a middle ground between reductionism and holism. The work proposes a framework that identifies components of the EU as: function-systems (political, legal, economic), planner systems (institutions) and operational systems (organization-structure). We argue that by determining patterns of communication between these systems, we will be able to understand a very nature of the European Integration. The research is based on Niklas Luhmann's social systems theory, but it also incorporates various concepts and views from General System Theory and Cybernetics.
Sponsorship: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwo
URI: http://hdl.handle.net/10593/16393
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Markozashvilli.pdf
  Restricted Access
2.46 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.