Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/17162
Title: Subintabulat umowny. Powstanie, treść oraz praktyczne zastosowania
Other Titles: Contractual subintabulat. Creation, essence and practical applications
Authors: Szadkowski, Karol
Advisor: Sokołowski, Tomasz. Promotor
Keywords: subintabulat
hipoteka
wierzytelność
mortgage
zabezpieczenie
receivable
security
Issue Date: 2016
Abstract: Przedmiotem rozprawy jest subintabulat, czyli hipoteka obciążająca wierzytelność hipoteczną. W ramach rozprawy omówione zostały następujące zagadnienia: 1) powstanie subintabulatu umownego, 2) treść umowy ustanawiającej subintabulat 3) forma i zawarcie tej umowy, 4) treść sytuacji prawnej wierzyciela zabezpieczonego subintabulatem, zwanego subintabulantem, 5) treść sytuacji prawnych podmiotów zobowiązanych wobec subintabulanta, 6) stosunek wewnętrzny pomiędzy podmiotami zobowiązanymi wobec subintabulanta, 7) praktyczne zastosowania subintabulatu. Na sytuację prawną subintabulanta składają się następujące uprawnienia. Subintabulant może dochodzić zaspokojenia z obciążonej wierzytelności z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi swojego dłużnika. Jeżeli wierzytelność zabezpieczona hipoteką na wierzytelności hipotecznej oraz obciążona wierzytelność hipoteczna są już wymagalne, subintabulant może żądać zapłaty wprost od dłużnika wierzytelności obciążonej; może również dochodzić zaspokojenia z nieruchomości. Natomiast właściciel nieruchomości, jak również dłużnik obciążonej wierzytelności mogą dokonać jej spłaty do wysokości hipoteki tylko do rąk subintabulanta, o ile jego wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym. W pozostałych przypadkach suma odpowiadająca wysokości hipoteki na wierzytelności hipotecznej powinna być złożona do depozytu sądowego.
The subject matter of the dissertation is ‘subintabulat’, i.e. a mortgage encumbering a mortgage-secured receivable. In the dissertation following issues were discussed: 1) creation of ‘subintabulat’, 2) content of the agreement establishing ‘subintabulat’, 3) form and conclusion of this agreement, 4) rights and obligations of the creditor secured by ‘subintabulat’, so called ‘subintabulant’, 5) rights and obligations of entities liable towards ‘subintabulant’, 6) legal relationship between entities liable towards ‘subintabulant’, 7) practical applications of ‘subintabulat’. Legal position of a subintabulant includes the following rights. A subintabulant may seek satisfaction of the receivable from the encumbered receivable with priority over the personal creditors of his debtor, regardless of who has become the owner of the encumbered receivable. If a receivable secured with a mortgage on a mortgage-secured receivable and the encumbered mortgage-secured receivable are already due, subintabulant may also demand payment directly from the debtor of the encumbered receivable; he may also seek satisfaction from the real property. Whereas the owner of the real property as well as the debtor may repay the mortgage-secured receivable encumbered with mortgage only to the ‘subintabulant’, provided that his/her receivable is confirmed by an enforceable order. Otherwise, the amount corresponding to the amount of the mortgage encumbering mortgage-secured receivable should be deposited with the court.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: http://hdl.handle.net/10593/17162
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Subintabulat umowny Powstanie treść oraz praktyczne zastosowania.pdf
  Restricted Access
2.98 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.